Posljednje aktivnosti

 • Uspostaviti efikasniju regionalnu pravosudnu saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala

  24 april 2019

  Proaktivnija saradnja država regiona preduslov je za uspješniju borbu protiv organizovanog kriminala, a uzajamna pravna pomoć omogućiće djelotvornost u složenim krivičnim predmetima, koji imaju transnacionalni element.

  To je ocijenjeno na okruglom stolu „Regionalna pravosudna saradnja: dostignuća i buduće perspektive“, koji je organizovao Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) 23. aprila u okviru projekta “Jačanje regionalne pravosudne saradnje kroz multisektorski pristup”, koji je podržala Fondacija Konrad Adenauer, kroz Program vladavine prava za Jugoistočnu Evropu.

  Na okruglom stolu je predstavljena sveobuhvatna publikacija "Regionalna pravosudna saradnja u krivičnim stvarima: pregled komparativnih praksi zemalja Zapadnog Balkana" čiji su autori pravni eksperti i ekspertkinje iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije, Kosova, Albanije i Crne Gore.

   

   

  Direktorica Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), Milena Bešić, poručila je da je efikasna međunarodna saradnja i uzajamna pravna pomoć preduslov za brze i djelotvorne postupke u složenim krivičnim predmetima, naročito kada imaju transnacionalni element.

  “Evidentno je da kriminalne grupacije u svojim djelovanjima teže tome da iskoriste razlike između pravnih sistema različitih država, koristeći prednosti nedostataka efikasne koordinacije između različitih državnih službi, a često i činjenicu da neke zemlje nisu spremne na određeni nivo saradnje sa drugim državama”, pojasnila je Bešić.

  Ona je kazala da publikacija omogućava pregled mehanizama međunarodne pravosudne saradnje, u cilju smanjenja evidentiranih rizika.

  Generalni direktor Direktorata za međunarodnu pravosudnu saradnju i projekte u Ministarstvu pravde Crne Gore, Nikola Šaranović, istakao je da je Crna Gora prepoznala značaj pravosudne saradnje za vladavinu prava i međunarodne odnose i prije početka evropskih integracija.

  “Aktivnosti na planu jačanja bileteralne saradnje nastavljeni su pregovorima sa Republikom Kosovo o paketu ugovora o pravosudnoj saradnji, a sličan paket ponuđen je i Albaniji, čime bi Crna Gora zaokružila bileteralnu ugovornu osnovu sa zemljama Zapadnog Balkana”, rekao je Šaranović.

  On je kazao da su predstavnici crnogorskih institucija članovi svih relevantnih tijela Savjeta Evrope i Ujedinjenih nacija, a da su crnogorske institucije, kako je naveo, stekle status posmatrača u svim evropskim pravosudnim mrežama.

  “Crnogorski predstavnici su aktivni posmatrači rada, što je od ključnog značaja za pripremu naših pravosudnih institucija, za punu saradnju u evropskom prostoru pravde, slobode i bezbjednosti”, istakao je Šaranović.

  On je kazao da je neophodno uspostaviti i unaprijediti pravosudnu saradnju na prostoru Zapadnog Balkana, prije članstva u EU.

  “Dok države članice EU predaju jedna drugoj sopstvene državljane bez mnogo formalnosti i na osnovu principa međusobnog priznanja odluka, izručivanje sopstevnih državljana među svim zemljama Zapadnog Balkana nije na pomolu. Porazna je činjenica da postoje regionalne organizovane kriminalne grupe, a da ne postoje zajednički istražni timovi između država Zapadnog Balkana”, naveo je Šaranović.

  Šef Programa za vladavinu prava za Jugoistočnu Evropu u fondaciji Konrad Adenauer (KAS), Hartmut Rank, poručio je da je regionalna saradnja u krivičnim stvarima ključna, kako bi se, kako je naveo, iskorijenio jaz između država regiona i EU.

  „U svakoj državi postoje nedostaci, a mladim državama EU, koje su postale članice posljednjih godina, optimizirale su svoje zakone na polju ekonomije i administracije. Mnogi procesi uključivali su više od jedne držav,e a efektivnost pravnih slučajeva zavisi od toga koje se informacije prenose van državnih granica od vlasti jedne države ka drugoj“, rekao je Rank.

  Nacionalni pravni savjetnik na projektu “IPA 2017 Borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu” iz Crne Gore, mr Milorad Marković je tokom predstavljanja publikacije "Regionalna pravosudna saradnja u krivičnim stvarima: pregled komparativnih praksi zemalja Zapadnog Balkana”, kazao da je proces pridruživanja EU dao značajan doprinos u podizanju nivoa kvaliteta zakonodavstva i standarda u oblasti regionalne pravosudne saradnje.

  „Proces pridruživanja EU ima refleksiju i na nacionalno zakonodavstvo, podižući i kvalitet i standarde u dijelu pravnih osnova za pravosudnu saradnju sa državama regiona“, ocijenio je Marković.

  On je istakao da je proaktivnija saradnja regiona preduslov za uspješniju borbu protiv organizovanog kriminala.

  „Direktna bileteralna saradnja između država regiona su ključ i bileteralni ugovori koji su potpisani ili su još u proceduri su odraz povjerenja između država i daju veću snagu i spremnost državnim pravosudnim organima da uđu u pravosudnu saradnju sa državama regiona. To povjerenje je osnova moderne pravosudne saradnje EU“, poručio je Marković.

  On je naveo da Crna Gora ima lidersku poziciju u regionu, u pogledu broja zamolnica.

  „U dijelu regionalne pravosudne saradnje, Crna Gora ekspeditivnije i brže izvršava zamolnice, u odnosu na ostale države regiona. Crna Gora odašilje i upućuje mnogo više zamolnica državama regiona, nego što prima, ali sa druge strane sve zamolnice koje stignu iz regiona se u procentualnom smislu brže izvršavaju u odnosu na zamolnice koje naša država upućuje u region“, rekao je Marković.

  On je istakao da je aktivnost pravosudnih organa Crne Gore na sve većem nivou, a da je njihovo djelovanje sve više usmjereno na regionalnu saradnju.

  „Sve više suštinski pristupamo pravosudnoj saradnji, a ne u formalnom smislu i ne samo u onom dijelu pravosudne saradnje koja ima potrebu da ispratimo ono što je već realizovano kroz istrage. Kada govorimo o organizovanom kriminalu, veoma je bitno da naše tužilaštvo ne bude fokusirano samo na nacionalni nivo. Regionalna saradnja je pravac i mogućnost“, poručio je Marković.

  Projektni asistent u Nacionalnom demokratskom institutu iz Albanije, Mandrit Kamoli, kazao je da je regionalna pravosudna saradnja značajna u borbi protiv organizovanog kriminala i da je, kako je naveo, to način za sprječavanje djelovanja organizovanih kriminalnih grupa.

  “Procjena Evropola za 2018. je da sedam od deset organizovanih kriminalnih grupa funkcioniše u više od tri evropske države. Prekid ovih organizovanih mreža treba da bude na regionalnom nivou, kao i na međunarodnom”, rekao je Kamoli.

  On je ocijenio da Albanija treba da ojača nezavisnost i efikasnost svojih insistucija, u cilju bolje borbe protiv organizovanog kriminala.

  “Procedure za pravosudnu saradnju i na regionalnom i na međunarodnom nivou traju dugo. Albanija treba da ojača nezavisnost, efikasnost i odgovornost insistucija, posebno Ministarstvo pravde, kako bi bili efektivniji i moderniji u svom radu. To će se odraziti na regionalnu saradnju, ali i na međunarodnom nivou”, kazao je Kamoli.

  Pravni savjetnik u Lucid Linx iz Bosne i Hercegovine, Adnan Kadribašić, kazao je da Bosna i Hercegovina ima jedan od kompleksnijih pravnih sistema u regionu i svijetu, ali da oblast međunarodne saradnje u krivičnim stvarima, kako je pojasnio, uređuje samo jedan zakon.

  “Specifično je da ovaj zakon sam sebe derogira, odnosno daje primat međunarodnim standardima, a primjenjuje se na međunarodne krivične stvari samo u slučajevima kada ne postoji međunarodni pravni standard”, kazao je Kadribašić.

  On je rekao da zakon predviđa da se međunarodna saradnja u krivičnim stvarima ostvaruje putem Eurojust-a i Interpola.

  Izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo iz Srbije, Milan Antonijević, ocijenio je da u Srbiji nedostaje bolja saradnja između tužilastva za organizovani kriminal sa tužilaštima drugih država Zapadnog Balkana, naročito u dijelu koji se odnosi na ratne zločine.

  “Tužilaštvo za ratne zločine mora da iznađe načine za saradnju, ako želimo da odblokiramo procese koji u ovom trenutku ne funkcionišu. Politička pitanja koje se tiču Kosova moraju da se razriješe, kako bi saradnja tužilaštva Srbije i Kosova bila uspostavljena na jasan način”, rekao je Antonijević.

  Projektna koordinatorka u Asocijaciji makedonskih mladih pravnika iz Sjeverne Makedonije, Irena Zdravkova, kazala je da je neophodno sprovesti direktnu saradnju između sudova država Zapadnog Balkana, u cilju efikasnije regionalne pravosudne saradnje.

  “Makedonija, kao i ostatak regiona, usaglasila nacionalni pravni okvir sa međunarodnim, međutim preostaje nam ratifikacija pojedinih konvencija, kako bi harmonizovali legislativu koja se odnosi na međunarodnu pravosudnu saradnju. Preporuke su da se ova saradnja odvija na efikasniji i brži način, što podrazumijeva direktnu saradnju između sudova regiona”, rekla je Zdravkova.

  Opširnije
 • Objavljena publikacija "Regionalna pravosudna saradnja u krivičnim stvarima: pregled komparativnih praksi zemalja Zapadnog Balkana"

  24 april 2019

  Na okruglom stolu “Regionalna pravosudna saradnja: dostignuća i buduće perspektive”, održanom u Podgorici 23. aprila, predstavljena je publikacija “Regionalna pravosudna saradnja u krivičnim stvarima: pregled komparativnih praksi zemalja Zapadnog Balkana”, pripremljena u okviru projekta “Jačanje regionalne pravosudne saradnje kroz multisektorski pristup”, koji spovodi CEDEM, a koji je podržan od strane Konrad Adenauer fondacije kroz Program vladavine prava za Jugoistočnu Evropu.

  Publikaciju, koja sadrži prikaz nacionalnih sistema, međunarodnih standarda i prakse pravosudne saradnje, pripremili su eksperti iz zemalja Zapadnog Balkana: Mandrit Kamoli, projektni asistent, Nacionalni demokratski institut – NDI (Albanija), Adnan Kadribašić, pravni savjetnik, Lucid Linx (Bosna i Hercegovina), Leke Batalli, istraživač, Grupa za pravne i političke studije (Kosovo), Milorad Marković, nacionalni pravni savjetnik, projekat “IPA 2017 Borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu” (Crna Gora), Irena Zdravkova i Nazif Avdi, projektni koordinator, Asocijacija makedonskih mladih pravnika – MYLA (Republika Sjeverna Makedonija) i Milan Antonijević, izvršni direktor, Fondacija za otvoreno društvo (Srbija).

  Publikacija je dostupna ovdje.

  Opširnije
 • Objavljena analiza “Zabrana diskriminacije i ostvarivanje prava iz radnog odnosa: usklađenost pravnog okvira koji se odnosi na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom sa međunarodnim standardima - dostignuća, problemi i preporuk

  22 april 2019

  CEDEM je objavio analizu “Zabrana diskriminacije i ostvarivanje prava iz radnog odnosa: usklađenost pravnog okvira koji se odnosi na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom sa međunarodnim standardima - dostignuća, problemi i preporuke” predstavlja dio projekta “Osnaživanje stručnih kapaciteta za borbu protiv diskriminacije lica sa invaliditetom”, koji realizuje CEDEM, u saradnji sa Centrom za antidiskiminaciju “EKVISTA”, a koji je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

  Analiza je podijeljena u dva dijela. U prvom dijelu je ukazano na međunarodne standarde koji su relevantni za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Analizirani su međunarodni dokumenti opšteg karaktera u kojima su sadržani principi zabrane diskriminacije i jednakih mogućnosti, kao i posebni dokumenti koji se odnose na zaštiti prava lica sa invaliditetom (propisi donijeti od strane Organizacije ujedinjenih nacija, Međunarodne organizacije rada, Savjeta Evrope i Evropske unije), kao i konkretne mjere u cilju poboljšanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja ove kategorije lica, koje su preduzete na međunarodnom nivou. 

  U drugom dijelu rada je obrađen postojeći zakonodavni okvir koji se odnosi na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom u Crnoj Gori. Osim toga, akcenat je stavljen i na radno-pravni položaj lica sa invaliditetom, i to kako u pogledu ostvarivanja i zaštite individualnih prava iz radnog odnosa, tako i u pogledu ostvarivanja i zaštite prava iz socijalnog osiguranja.
  Obzirom da proces evropskih integracija podrazumijeva ujednačavanje kriterijuma u svim oblastima društvenog života, pa tako i u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom., vjerujemo da ćemo upoznavanjem sa međunarodnim i domaćim standardima u ovoj oblasti doprinijeti afirmaciji načela jednakih mogućnosti, kao i uspostavljanju suštinske jednakosti osoba sa invaliditetom u pogledu ostvarivanja prava na rad.

  PUBLIKACIJA JE DOSTUPNA OVDJE.

  Opširnije
 • Održan seminar "Uloga inspekcijskih službi i područnih/lokalnih jedinica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u zaštiti od diskriminacije lica sa invaliditetom tokom radnog odnosa: crnogorski standardi i uporedna praksa”

  22 april 2019

  Uspješno smo završili dvodnevni seminar “Uloga inspekcijskih službi i područnih/lokalnih jedinica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u zaštiti od diskriminacije lica sa invaliditetom tokom radnog odnosa: crnogorski standardi i uporedna praksa” u okviru projekta "Osnaživanje stručnih kapaciteta za borbu protiv diskiminacije lica sa invaliditetom". Seminar je održan  17. i 18. aprila u Kolašinu, a istom su prisustvovali savjetnici za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju ZZZCG i inspektori/ke rada.

  Predavači na seminaru su bili:

  ✔️Siniša Bjeković, zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore

  ✔️Vesna Simović Zvicer, profesorica na Pravnom fakultetu UCG i članica Sudskog savjeta.

  Projekat je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore

  Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3

Jačanje uloge medija u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori

 

Više

Obrazovanjem do socijalne inkluzije

 

Više

 

Istraživanja političkog javnog mnjenja

 

Više

Partneri