"Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) u partnerstvu sa AIRE Centrom iz Londona organizovao je prezentaciju prvog polugodišnjeg Izvještaja o monitoringu suđenja. Izvještaj je pripremljen u okviru projekta "Monitoring pravosudnog sistema Crne Gore" koji finansira Evropska unija, a kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori. Izvještaj obuhvata rezultate monitoringa krivičnih postupaka koji su vođeni pred sedam crnogorskih sudova, u periodu od 1. aprila - 31. avgusta 2011, kao i ključne nalaze i preporuke tima  za monitoring.

Izvještaj o izvršenom monitoringu suđenja dostupan je na sajtu CEDEM-a, u odjeljku Aktuelno - Monitoring pravosudnog sistema Crne Gore".


chartIstraživanje "Političko javno mnjenje - septembar 2011", podržano od Ambasade SAD-a u Podgorici, realizovano je u 16 crnogorskih opština. U istraživanju je učestvovalo 1035 ispitanika. Rezultate istraživanja možete pogledati u fajlu.


chartIstraživanje je realizovano u maju i junu mjesecu 2011 godine. Naš cilj je bio da istražimo njihove stavove ali i iskustva kada je riječ o medijskim slobodama. Prema tome osnovni dizajn istraživanja u tematskom smislu obuhvata sledeće:
• Stavovi zapošljenih u medijima o Zakonima i predlozima novog zakonodavstva
• Analiza ključnih problema koji ograničavaju slobodu medija na osnovu stavova zapošljenih u medijima
• Načini i oblici ugrožavanja slobode mediji i identifikacija opresora
• Politički aktivizam predstavnika medija u pravcu zaštite medijskih prava i sloboda
• Analiza jednakosti javnih i privatnih medija

Istraživanje je podržala Misija OSCE u Crnoj Gori.


U okviru realizacije MtM programa, predstavnici projektnog tima PGF projekta u Crnoj Gori i predstavnici lokalnih samouprava (Berane, Herceg Novi i Nikšić) učestvovali su u studijskoj posjeti PGF partnerima u Mađarskoj i Slovačkoj, koju je organizovao Institut za otvoreno društvo iz Budimpešte, od 27-30.novembra 2011. Studijska posjeta je organizovana sa ciljem da PGF partnerima i predstavnicima lokalnih samouprava neposredno približi iskustva zemalja članica Evropske unije u rješavanju problema socijalne inkluzije romske populacije, da otvori prostor za potencijalna partnerstva i promoviše primjere dobre prakse u ovoj oblasti. Pored predstavnika iz Crne Gore, u studijskog posjeti su učestvovali i PGF timovi iz Srbije i Makedonije.


U organizaciji Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Ministarstva za ljudska i manjinska prava Vlade Crne Gore, dana 7.novembra, održana je pres konferencija povodom prezentacije MtM  programa u Crnoj Gori, kao i projekata "PGF Crna Gora" koji implementira CEDEM, u partnerstvu sa organizacijama U.N.O.Libertask i Humanitarac i "Jačanje kapaciteta odjeljenja za RAE u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava" koji implementira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, uz tehničku podršku U.N.O. LIBERTASK i partnera. Projekti su finansirani od strane Instituta za otvoreno društvo iz Budimpešte, kroz MtM program.


Centar za demokratiju i ljudska prava - CEDEM, u partnerstvu sa organizacijama U.N.O.Libertask i Humanitarac i u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava Vlade Crne Gore, realizuje projekat “PGF Crna Gora”. Projekat je podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte i ima za cilj da osnaži romske organizacije za aktivnije učešće u korišćenju EU fondova i veće uključivanje u procese donošenja odluka. U cilju pružanja neposredne podrške subjektima koji rade na pitanjima socijalne inkluzije, predviđeno je formiranje tima od 15 saradnika, za pružanje usluga pripreme projekata inkluzije Roma i drugih ranjivih društvenih grupa, finansiranih iz EU fondova. Angažman PGF saradnika/ca će biti adekvatno vrednovan.