ESCR NetCEDEM je stekao članstvo u Međunarodnoj mreži za ekonomska, socijalna i kulturna prava (ESCR-Net). Mreža djeluje kao platforma za solidarnost, uzajamno učenje i zajednički rad na promociji i zaštiti ljudskih prava, posebno ekonomskih, socijalnih i kulturnih.