Objavili smo “Vodič kroz pravnu i institucionalnu zaštitu od diskriminacije” u kome su predstavljeni ključni zakonski i institucionalni mehanizmi zaštite od diskriminacije analizirani kroz krovni Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, sa primjerima iz domaće pravne prakse kao i prakse sudova drugih zemalja i Evropskog suda za ljudska prava.  
 
Vodič predstavlja dio projekta “Osnaživanje stručnih kapaciteta za borbu protiv diskriminacije lica sa invaliditetom”, koji realizuje CEDEM, u saradnji sa Centrom za antidiskiminaciju “EKVISTA”, a koji je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava.
 
vodič slika