opengraph title

Opšti cilj projekta je doprinos jačanju regionalne saradnje u pravosuđu u oblasti krivičnih djela, kroz jačanje kapaciteta i dijaloga učesnika u pravosuđu, u tijesnoj saradnji s organizacijama civilnog društva.

Specifični cilj je podrška međusobnoj saradnji i dijaloga među sudijama, tužiocima, pravosudnim osobljem i organizacijama civilnog društva u ovoj oblasti.

Svrha projekta je potreba jačanja regionalne pravosudne saradnje i okupljanja ključnih učesnika, i to predstavnika:

  1. sudova (osnovni i viši sudovi, kao i Apelacioni sud Crne Gore),
  2. tužilaštava (uključujući Vrhovno državno tužilaštvo i Kancelariju specijalnog tužioca),
  3. Ministarstava pravosuđa;
  4. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i 
  5. relevantnih organizacije civilnog društva

U okviru projekta će se organizovati jednodnevna konferencija sa 35 pr2018edstavnika navedenih institucija i organizacija na kojoj će govoriti o trenutnom stanju, izazovima, sprovedenim aktivnostima i perspektivi u oblasti regionalnoj pravosudnoj saradnji. Projekat uključuje i Regionalnu komparativnu studiju u ovoj oblasti.

Projekt je podržala Konrad Adenauer Fondacija kroz program Rule of Law South East Europe.