CEDEM je NVO osnovana kao neprofitna asocijacija građana sa ciljem da unaprijedi i proširi svijest o važnosti pravilne i uspješne tranzicije; da istražuje, analizira i prati proces tranzicije; da kroz svoje aktivnosti, koliko je to moguće, utiče na tranzicioni proces u Crnoj Gori i  doprinese jačanju civilnog društva i demokratizaciji u cjelini.

U tom smjeru CEDEM djeluje kao think-tank grupa u svojstvu organizatora brojnih javnih rasprava i nosioca praktičnog djelovanja. CEDEM uglavnom djeluje:

• sprovodeći istraživanja i analitičke projekte iz oblasti demokratske tranzicije i ljudskih prava u Crnoj Gori

• organizujući konferencije, okrugle stolove, sastanke, seminare, radionice i treninge sa ciljem ohrabrivanja procesa demokratske tranzicije

• utiče na zakonodavnu aktivnost svojim prijedlozima

• upoznaje javnost sa svojim aktivnostima i rezultatima preko svojih publikacija i medija

• sarađuje sa drugim NVO-ma, sa srodnim poljem interesovanja, iz Crne Gore, regiona i inostranstva

Centar za demokratiju i ljudska prava ( CEDEM ) osnovan je 2.jula 1997. godine i registrovan kod Ministarstva pravde RCG 15. jula 1998.godine.

CEDEM je u istraživanju koje je sprovedeno u okviru Programa Think-tankovi i Civilno društvoUniverziteta Pensilvanija iz SAD-a, rangiran među 7 vodećih think-tank organizacija iz Centralne i Istočne Evrope. 

Istraživanje pod nazivom «Globalni Think-Tank index» za 2015. godinu obuhvatilo je 6486 think-tank organizacija iz 182 zemlje iz cijelog svijeta. U Istraživanju je učestvovalo više od 4750 ispitanika. Think-tank organizacije su nominovane u 47 kategorija, a u kategoriji koja se odnosi na organizacije iz regiona Centralne i Istočne Evrope, CEDEM se našao na 7. mjestu.

Pozicioniranje među 7 think tank organizacija u regionu Centralne i Istočne Evrope, smatramo međunarodnim priznanjem za 20-godišnji rad na istraživanju i analizi političkih procesa u Crnoj Gori.

Kompletan izvještaj možete preuzeti ovdje.

Kategorija u kojoj je CEDEM rangiran nalazi se na 68. strani Izvještaja.