Ljudska prava

Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Svakom pripadaju sva prava i slobode, bez ikakvih razlika u pogledu rase, boje kože, pola/roda, jezika, religije, političkog i/ili svakog drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porijekla, imovine, rođenja ili drugih svojstava.

U ovoj oblasti CEDEM djeluje od osnivanja 1999. godine, organizovanjem mnogih treninga, seminara i radionica, u namjeri da osnaži poštovanje ljudskih prava u Crnoj Gori (namijenjenih) prema svim akterima crnogorskog društva: predstavicima javne uprave, civilnog društva, studentima itd. CEDEM je uradio i Prvi nacrt Zakona o borbi protiv diskriminacije 2005. godine, posle čega su uslijedili mnogi edukativni programi u ovoj oblasti.

 

Seminar licnaSlobodaDanas je u organizaciji CEDEM-a, Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije i AIRE Centra iz Londona, u Budvi završen dvodnevni stručni seminar posvećen konvencijskim standardima i praksi crnogorskih sudova u pogledu primjene zaštite prava na slobodu i sigurnost ličnosti prema članu 5 Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama.


zenski parlamentPotpredsjednik Skupštine Crne Gore, Željko Šturanović, otvorio je danas treće zasijedanje „Ženskog parlamenta“, na kome su članovi/ice Vlade Crne Gore odgovarali na pitanja učesnica, predstavnica ženskih grupa parlamentarnih partija, kao i predstavnica civilnog društva. 


CERDPovodom objavljivanja Izvještaja Komiteta za eliminaciju rasne diskriminacije (CERD) o primjeni Međunarodne konvencije o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije, CEDEM i Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) - članica GA, naglašavaju da su pripadnici romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori izloženi negativnim stavovima, stigmatizaciji i diskriminaciji.


Strana 1 od 12