Ljudska prava

482366494

Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Svakom pripadaju sva prava i slobode, bez ikakvih razlika u pogledu rase, boje kože, pola/roda, jezika, religije, političkog i/ili svakog drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porijekla, imovine, rođenja ili drugih svojstava.

U ovoj oblasti CEDEM djeluje od osnivanja 1999. godine, organizovanjem mnogih treninga, seminara i radionica, u namjeri da osnaži poštovanje ljudskih prava u Crnoj Gori (namijenjenih) prema svim akterima crnogorskog društva: predstavicima javne uprave, civilnog društva, studentima itd. CEDEM je uradio i Prvi nacrt Zakona o borbi protiv diskriminacije 2005. godine, posle čega su uslijedili mnogi edukativni programi u ovoj oblasti.

 

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) u partnerstvu sa AIRE Centrom iz Londona organizovao je prezentaciju prvog polugodišnjeg Izvještaja o monitoringu ljudskih prava u Crnoj Gori. Izvještaj je pripremljen u okviru projekta Aktivni monitoring ljudskih prava u Crnoj Gori, koji finansira Evropska Unija, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. Izvještaj obuhvata rezultate monitoringa iz deset oblasti obuhvaćene Evropskom konvencijom o ljudskim pravima kao i ključne nalaze i preporuke tima za monitoring.

Monitoring se realizovao u periodu od 1. aprila - 30. septembra 2011.


U organizaciji CEDEM-a, Misije OEBS-a u Crnoj Gori i Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore održana je treća dvodnevna radionica na temu diskriminacije, pod nazivom „Zabrana diskriminacije lica sa invaliditetom“.

Ove radionice imaju za cilj da se u skladu sa međunarodnim standardima implementira Zakon o zabrani diskriminacije i da relevantni akteri u Crnoj Gori steknu i unaprijede svoja znanja i razumijevanje antidiskriminacionih standarda. Učesnici na radionici su bili predstavnici javne uprave i civilnog sektora u Crnoj Gori.

Predavači na radionici su bili Slobodanka Lazova Zdravkovska, rukovodilac Odjela za zaštitu i zapošljavanje osoba  sa invaliditetom  u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku u Vladi Republike Makedonije i Vladimir Pešić, pomoćnik ministra rada i socijalne politike u Vladi Republike Srbije.


roma flagsvgCentar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) zajedno sa partnerima PGF Konzorcijuma - U.N.O. Libertask, Humanitarac, Početak i Mladi Romi, i uz saradnju Ministarstva za ljudska i manjiska prava Crne Gore održao press konferenciju povodom obilježavanja 8. aprila - Svjetskog dana Roma

 


U organizaciji CEDEM-a i njemačke fondacije Konrad Adenauer Stiftung (Program vladavine prava za Jugoistočnu Evropu) održan je seminar „Antidiskriminaciono zakonodavstvo i medjunarodni i evropski standardi – uporedno iskustvo“, 22. i 23. marta 2012, u Bečićima. Seminar je organizovan uz podrsku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije i AIRE Centra iz Londona.

Učesnici seminara su bili predstavnici državnih institucija, međunarodnih i nevladinih organizacija, sudije, tužioci i advokati.

Seminar je otvorio Rade Bojović, predsjednik UO CEDEM-a, Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Nj.E. Sarunas Adomavicius, Ambasador OEBS-a u Crnoj Gori, Nj.E. Kate Knight-Sands, Ambasadorka UK u Crnoj Gori, Nj.E. Pius Fischer, Ambasador SR Njemačke u Crnoj Gori, Thorsten Geissler, Direktor Programa vladavine prava za Jugoistočnu Evropu, njemačke fondacije Konrad Adenauer i Biljana Braithwaite iz AIRE Centra, London.

Predavači na seminaru su bili Blanka Radošević-Marović, zamjenica ministra za ljudska i manjinska prava, Goran Miletić, Civil Rights Defenders, Beograd, Adam Weiss, AIRE Centre, London, Marijana Laković, zamjenica Zastitnika ljudskih prava u Crnoj Gori, Zoran Pažin, Zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, Milena Ćeranić, iz Programa vladavina prava, Misija OEBS-a u Crnoj Gori.


U organizaciji CEDEM-a, Misije OEBS-a u Crnoj Gori, AIRE Centra iz Londona i Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore održana je četvrta dvodnevna radionica na temu diskriminacije, pod nazivom „Zabrana diskriminacije po osnovu pola/roda“.

Ove radionice imaju za cilj da se u skladu sa međunarodnim standardima implementira Zakon o zabrani diskriminacije i da relevantni akteri u Crnoj Gori steknu i unaprijede svoja znanja i razumijevanje antidiskriminacionih standarda. Učesnici na radionici su bili predstavnici javne uprave i civilnog sektora u Crnoj Gori.

Predavači na radionici su bili Saadiya Chaudary, pravni konsultant, AIRE Centar iz Londona, Biljana Zeković, NVO SOS telefon za djecu i žene žrtve nasilja, Aida Petrović, Crnogorski ženski lobi, Neđeljka Sindik, NVO Libertask i Branka Vlahović, Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore.