Ljudska prava

Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Svakom pripadaju sva prava i slobode, bez ikakvih razlika u pogledu rase, boje kože, pola/roda, jezika, religije, političkog i/ili svakog drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porijekla, imovine, rođenja ili drugih svojstava.

U ovoj oblasti CEDEM djeluje od osnivanja 1999. godine, organizovanjem mnogih treninga, seminara i radionica, u namjeri da osnaži poštovanje ljudskih prava u Crnoj Gori (namijenjenih) prema svim akterima crnogorskog društva: predstavicima javne uprave, civilnog društva, studentima itd. CEDEM je uradio i Prvi nacrt Zakona o borbi protiv diskriminacije 2005. godine, posle čega su uslijedili mnogi edukativni programi u ovoj oblasti.

 

blankeuPublikacija „Ljudska prava u Crnoj Gori" je rezultat projekta ''Aktivni monitoring ljudskih prava u Crnoj Gori'' koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a implementira NVO Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) u partnerstvu sa AIRE Centrom iz Londona.


CEDEM “Neophodno je ojačati mehanizme zaštite ljudskih prava u Crnoj Gori: sprovesti dalju reformu crnogorskog pravosuđa, dalje jačati poziciju suda u odnosu na druge državne organe, obezbijediti nespristrasnost državnog tužilaštva u iniciranju tužbi protiv lica koja krše osnovna ljudska prava, te ojačati kapacitete Uprave policije, jedna je od ključnih poruka konferencije “Ljudska prava u Crnoj Gori”, koju su organizovali Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i AIRE Centar iz Londona. 


Seminar za crnogorske sudije, tužioce i advokate u vezi sa "Evropskom konvencijom o ljudskim pravima" organizovan je od strane Savjeta Evrope, AIRE (Advice on Individual Rights in Europe) Centra iz Londona, Centra za obuku sudija Republike Crne Gore i CEDEM-a.
Na seminaru se govorilo o razlicitim aspektima gore navedenog prava u vezi sa EKLJP i domacim zakonima i praksom.
Projekat je podržan od Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije, Vestminsterske fondacije za demokratiju, Savjeta Evrope, Evropske agencije za rekonstrukciju, Instituta za otvoreno društvo i Konrad Adenauer fondacije.


Seminar za crnogorske sudije, tužioce i advokate u vezi sa "Evropskom konvencijom o ljudskim pravima" organizovan je od strane Savjeta Evrope, AIRE (Advice on Individual Rights in Europe) Centra iz Londona, Centra za obuku sudija Republike Crne Gore i CEDEM-a.
Na seminaru se govorilo o potrebi reforme krivicnog zakonodavstva u Crnoj Gori u duhu Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Projekat je podržan od Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije, Vestminsterske fondacije za demokratiju, Savjeta Evrope, Evropske agencije za rekonstrukciju, Instituta za otvoreno društvo i Konrad Adenauer fondacije.