Ljudska prava

Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Svakom pripadaju sva prava i slobode, bez ikakvih razlika u pogledu rase, boje kože, pola/roda, jezika, religije, političkog i/ili svakog drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porijekla, imovine, rođenja ili drugih svojstava.

U ovoj oblasti CEDEM djeluje od osnivanja 1999. godine, organizovanjem mnogih treninga, seminara i radionica, u namjeri da osnaži poštovanje ljudskih prava u Crnoj Gori (namijenjenih) prema svim akterima crnogorskog društva: predstavicima javne uprave, civilnog društva, studentima itd. CEDEM je uradio i Prvi nacrt Zakona o borbi protiv diskriminacije 2005. godine, posle čega su uslijedili mnogi edukativni programi u ovoj oblasti.

 

U organizaciji CEDEM-a, Misije OEBS-a u Crnoj Gori, AIRE Centra iz Londona i Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore održana je četvrta dvodnevna radionica na temu diskriminacije, pod nazivom „Zabrana diskriminacije po osnovu pola/roda“.

Ove radionice imaju za cilj da se u skladu sa međunarodnim standardima implementira Zakon o zabrani diskriminacije i da relevantni akteri u Crnoj Gori steknu i unaprijede svoja znanja i razumijevanje antidiskriminacionih standarda. Učesnici na radionici su bili predstavnici javne uprave i civilnog sektora u Crnoj Gori.

Predavači na radionici su bili Saadiya Chaudary, pravni konsultant, AIRE Centar iz Londona, Biljana Zeković, NVO SOS telefon za djecu i žene žrtve nasilja, Aida Petrović, Crnogorski ženski lobi, Neđeljka Sindik, NVO Libertask i Branka Vlahović, Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore.


Strana 12 od 12