Socijalna inkluzija

Socijalna inkluzija je proces koji omogućava da oni koji su u riziku od siromaštva i društvene isključenosti, dobiju mogućnost i sredstva koja su potrebna za puno učešće u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu, ali i dostizanju životnog standarda i blagostanja, koji se smatraju prihvatljivim u društvu u kojem žive. Socijalna inkluzija osigurava veće učešće građana u donošenju odluka, što utiče na njihove živote i ostvarenje osnovnih prava.

CEDEM je u oktobru 2011. godine izabran za Nacionalnog partnera Instituta za otvoreno društvo (OSI) iz Budimpešte, za implementaciju projekta "PGF Crna Gora", koji ima za cilj da ojača kapacitete romskih NVO i pripadnika RAE zajednice za pisanje prijedloga projekata i upravljanje projektnim ciklusom, sa posebnim akcentom na projektima finansiranim od strane Evropske unije. Takođe, realizovan je i projekat inkluzije RAE populacije u tri crnogorske opštine. Cilj ovog projekta je unapređenje ekonomskog položaja i uslova života za ciljnu populaciju, kroz aktivno zapošljavanje i unapređenje infrastrukturnih kapaciteta u romskim naseljima.


 

Predlog praktične politike sadrži ključne nalaze i preporuke za borbu protiv nasilja u porodici, dječijeg prosjačenja i prisilnih brakova, sa ciljem da se ukaže na percepciju, intenzitet i oblike ovih pojava i inteziviraju odgovarajuće mjere na suzbijanju i prevenciji istih. Takođe, ova praktična politika poslužiće stručnim radnicima i profesionalcima u sprovođenju aktivnosti na polju postizanja održivog i efikasnog sistema zaštite žrtava nasilja u porodici i mjera borbe protiv prisilnih brakova i dječijeg prosjačenja.

Predlog možete preuzeti ovdje.

Predlog praktične politike je nastao u okviru projekta „Zajedno za održive rezultate u borbi protiv nasilja u porodici, dječjeg prosjačenja i prisilnih brakova" podržanim od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava.


Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) sprovodi projekat “Zajedno za afirmaciju multikulturalizma i ravnopravnosti!”, koji je finansijski podržalo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava. U okviru ovog projekta, održala se dvodnevna škola „Multikulturalizam u Crnoj Gori: Prilike i izazovi“ 24. i 25. juna 2019. godine u hotelu Four Points by Sheraton, u Kolašinu.Cilj ovog projekta je doprinošenje većem poštovanju prava pripadnika manjinskih naroda i podizanje svijesti stručne i laičke javnosti o važnosti multikulturalizma, pružanjem praktičnog i teorijskog znanja o antidiskriminacionom zakonodavstvu i omogućavanju ravnopravosti pripadnika manjinskih grupa sa drugim licima kroz razvoj javnih politika, te podsticanjem razvijanja koherentnije i djelotvornije politike ravnopravnosti kroz jačanje svijesti o multikulturalizmu, važnosti prihvatanja i poštovanja drugih kultura, kao i razvijanje duha međuetničke tolerancije kod crnogorskih građana.

 

Škola je bila namijenjena mladim kadrovima u pravosuđu, akterima civilnog društva, predstavnicima savjeta manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, te predstavnicima političkih partija.

Prvog dana Škole predavanja je održao mr Siniša Bjeković, zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, i učesnici su imali prilike da se upoznaju sa univerzalnim i regionalnim pravnim standardi u zaštiti od diskriminacije, crnogorskim pravnim poretkom i specifičnošću zaštite od diskriminacije. Posebna pažnja prvog dana bila je posvećena postupcima zaštite od diskriminacije i pravima pripadnika manjinsih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica kroz usporedbu prava i prakse.

Mr Almedina Vukić, UNDP konsultant i bivša saradnica u nastavi Fakulteta političkih nauka,  je tokom drugog dana škole govorila o multikulturalnosti i očuvanje raznolikosti u Crnoj Gori, te proučavanje kulturne globalizacije i njoj srodnih pojava, njihovog razvoja, karakteristika i implikacija na kulturnu raznovrsnost.Na kraju škole učesnici su stekli znanja o djelovanja Evropske unije i međunarodnih organizacija u oblasti kulturne politike prema rastućem stepenu kulturne globalizacije, te potrebi da se zaštiti raznovrsnost kulturnih izraza.

Na kraju, dodijeljene su sertifikati za učešće na dvodnevnoj školi.