Socijalna inkluzija

Socijalna inkluzija je proces koji omogućava da oni koji su u riziku od siromaštva i društvene isključenosti, dobiju mogućnost i sredstva koja su potrebna za puno učešće u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu, ali i dostizanju životnog standarda i blagostanja, koji se smatraju prihvatljivim u društvu u kojem žive. Socijalna inkluzija osigurava veće učešće građana u donošenju odluka, što utiče na njihove živote i ostvarenje osnovnih prava.

CEDEM je u oktobru 2011. godine izabran za Nacionalnog partnera Instituta za otvoreno društvo (OSI) iz Budimpešte, za implementaciju projekta "PGF Crna Gora", koji ima za cilj da ojača kapacitete romskih NVO i pripadnika RAE zajednice za pisanje prijedloga projekata i upravljanje projektnim ciklusom, sa posebnim akcentom na projektima finansiranim od strane Evropske unije. Takođe, realizovan je i projekat inkluzije RAE populacije u tri crnogorske opštine. Cilj ovog projekta je unapređenje ekonomskog položaja i uslova života za ciljnu populaciju, kroz aktivno zapošljavanje i unapređenje infrastrukturnih kapaciteta u romskim naseljima.


 

OeAD LLL logoPredstavnica CEDEM-a, Marija Vuksanović, učestvovala je na radionici koju je organizovala austrijska Nacionalna agencija za cjeloživotno učenje, u Beču, od 2 - 4. oktobra. Radionica je organizovana u okviru Dunavske strategije, sa ciljem da doprinese ostvarivanju prioriteta br. 9 koji se tiče obrazovanja marginalizovanih grupa radi boljeg pristupa trižištu rada. Osim toga, na radionici su promovisane i mogućnosti za realizaciju obrazovnih projekata i programa koje pruža EU program, Erazmus +


azilantiNenad Koprivica, izvršni direktor CEDEM-a, učestvovao je na konferenciji "Sistem azila i migracije: dvije priče" koju je organizovala Grupa 484 iz Beograda 25/26. septembra 2014. godine. Konferencija je organizovana uz podršku ambasade Norveške u Beogradu i Fondacije za otvoreno društvo Srbija.


upr-dogovorDanas je u prostorijama CEDEM-a, održan dogovorni sastanak koalicije NVO koja se bavi praćenjem implementacije preporuka koje se tiču Univerzalnog pregleda stanja ljudskih prava u Crnoj Gori (UPR preporuke).