Socijalna inkluzija

Socijalna inkluzija je proces koji omogućava da oni koji su u riziku od siromaštva i društvene isključenosti, dobiju mogućnost i sredstva koja su potrebna za puno učešće u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu, ali i dostizanju životnog standarda i blagostanja, koji se smatraju prihvatljivim u društvu u kojem žive. Socijalna inkluzija osigurava veće učešće građana u donošenju odluka, što utiče na njihove živote i ostvarenje osnovnih prava.

CEDEM je u oktobru 2011. godine izabran za Nacionalnog partnera Instituta za otvoreno društvo (OSI) iz Budimpešte, za implementaciju projekta "PGF Crna Gora", koji ima za cilj da ojača kapacitete romskih NVO i pripadnika RAE zajednice za pisanje prijedloga projekata i upravljanje projektnim ciklusom, sa posebnim akcentom na projektima finansiranim od strane Evropske unije. Takođe, realizovan je i projekat inkluzije RAE populacije u tri crnogorske opštine. Cilj ovog projekta je unapređenje ekonomskog položaja i uslova života za ciljnu populaciju, kroz aktivno zapošljavanje i unapređenje infrastrukturnih kapaciteta u romskim naseljima.


 

human-rightsKomitet za ljudska prava je usvojio listu tema i pitanja vezanih za implementaciju Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima u Crnoj Gori. Naime, u pitanju je lista koja se dostavlja državi ugovornici prije sastanka na kojem Komitet formalno razmatra izvještaj države o implementaciji Pakta. 


LDMI„Lokalne samouprave su veoma važan akter u implementaciji politika inkluzije romske i egipćanske zajednice na lokalnom nivou“ – poručeno je na konferenciji koji je organizovao CEDEM, povodom predstavljanja rezultata projekta „Unaprjeđenje integracije Roma na lokalnom nivou“.


ROMAdayCEDEM, Centar za romske inicijative, Koalicija Romski krug, ROM „Koračajte sa nama - Phiren Amenca" i Građanska alijansa poručuju povodom 8. aprila, Svjetskog dana Roma, da su Romi i Romkinje i dalje izloženi diskriminaciji i govoru mržnje više nego bilo koja druga društvena grupa.


social-entrepreneur-word-cloud-1"Socijalno preduzetništvo je jedan od mogućih izlaza iz krize u regionu, i zbog toga je veoma važno da vlade zemalja u regionu omoguće podsticajne uslove za razvoj socijalnog preduzetništva, da se podstakne veća saradnja sa poslovnim sektorom i da se nizom mjera poboljša konkurentnost socijalnih preduzeća".