Vladavina prava

Crna Gora je Ustavom definisana kao građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava. Afirmacija principa jednakosti pred zakonom, kao jednog od temeljnih postulata pravne države i vladavine prava, primarni je zadatak Odjeljenja za Vladavinu prava.

CEDEM je prva nevladina organizacija u Crnoj Gori koja je organizovala seminare o međunarodnim i pravnim standardima Evropske unije. Od 1999. godine do danas, preko 900 advokata, sudija, tužilaca i ostalih državnih službenika, učestvovalo je u našim programima obuke. Odjeljenje za vladavinu prava izrađuje prijedloge zakona i prijedloge izmjena i dopuna zakona; organizuje okrugle stolove i seminare za predstavnike pravosudnih organa; obavlja monitoring sudskih postupaka; priprema, objavljuje i distribuira stručne publikacije, što za krajnji cilj ima podsticanje odgovornog, profesionalnog, efikasnog i transparentnog pravosuđa u Crnoj Gori.


 

U okviru projekta "Jačanje uloge medija u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori", TV Prva u saradnji sa CEDEM-om počinje sa emitovanjem dokumentaraca u cilju podizanja svijesti javnosti o funkcionisanju krivičnog pravosuđa kroz serijal PROCES.

Projekat ima za cilj da doprinese jačanju kapaciteta medija u Crnoj Gori za izvještavanje o krivičnom pravosuđu, kroz povečanje kvaliteta i vjerodostojnosti istraživačkog novinarstva u ovoj oblasti.

Odlazak kući: Film o nasilju o porodici prikazuje kako je biti žrtva nasilja u porodici, probleme sa kojima se susreće i na koji način relevantne institucije i organizacije odgovaraju ovom zadatku. Film se bavi funkcionisanjem sistema, iz ugla žrtve, i na koji način policija, Centar za socijalni rad i organizacije koje se bave pitanjem nasilja u porodici mogu pomoći u ovom slučaju. Najavu filma možete pogledati na sledećem linku, dok premijerno emitovanje je u subotu, 7. aprila 2018. godine u 17h na TV Prva.

Projekat “Jačanje uloge medija u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori" finansiran je od strane EU.


 


CEMI Logo 100px 2Logo CEDEM cg

U saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanje (CeMi), realizuje se projekat pod nazivom “Reforma pravosuđa: Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinesu integritetu pravosuđa (Judicial reform: Upgrading CSO’s capacities to contribute to the integrity of judiciary)”.

Opšti cilj projekta podrazumijeva doprinos postizanju višeg stepena vladavine prava u Crnoj Gori koji će se ogledati kroz procjenu i povećanje nivoa profesionalnosti, odgovornosti, efikasnosti i integriteta pravosuđa kroz uspostavljanje tješnje saradnje i efikasnijih mehanizama između organizacija civilnog društva i pravosudnih institucija. Specifični cilj ovog projekta je poboljšanje kapaciteta lokalnih organizacija i veća uključenost civilnog društva u reformama pravosudnog sistema Crne Gore, kao i pregovorima u vezi Poglavlja 23 (pravosuđe i osnovna ljudska prava).

Projektom je predviđeno i praćenje najvažnijih sudskih predmeta u Crnoj Gori, uključujući i primjenu novih instituta kao što su sporazum o priznanju krivice i odloženo krivično gonjenje. Ove aktivnosti će biti praćene izdavanjem redovnih, godišnjih izvještaja (ukupno 2) o glavnim nalazima i preporukama do kojih smo došli kroz praćenje suđenja. Projektom je preuzeta obaveza organizovanja dvije nacionalne konferencije (jedna godišnje) na kojima će glavnim učesnicima iz nacionalnog pravosuđa, međunarodnim partnerima i organizacijama civilnog društva biti predstavljani godišnji izvještaji o praćenju suđenja.

Kao jednu od značajnijih aktivnosti ističemo i vršenje redovnog praćenja medija u Crnoj Gori i izradu godišnjih izvještaja o medijskom ponašanju u vezi sudskih postupaka u Crnoj Gori. Pomenuti izvještaji, zapažanja i glavni rezultati će biti prezentovani predstavnicima medija i ostalim relevantnim učesnicima.

Projekat je podržan od strane Evropske komisije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.