Vladavina prava

Crna Gora je Ustavom definisana kao građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava. Afirmacija principa jednakosti pred zakonom, kao jednog od temeljnih postulata pravne države i vladavine prava, primarni je zadatak Odjeljenja za Vladavinu prava.

CEDEM je prva nevladina organizacija u Crnoj Gori koja je organizovala seminare o međunarodnim i pravnim standardima Evropske unije. Od 1999. godine do danas, preko 900 advokata, sudija, tužilaca i ostalih državnih službenika, učestvovalo je u našim programima obuke. Odjeljenje za vladavinu prava izrađuje prijedloge zakona i prijedloge izmjena i dopuna zakona; organizuje okrugle stolove i seminare za predstavnike pravosudnih organa; obavlja monitoring sudskih postupaka; priprema, objavljuje i distribuira stručne publikacije, što za krajnji cilj ima podsticanje odgovornog, profesionalnog, efikasnog i transparentnog pravosuđa u Crnoj Gori.


 

skupstinacgPredstavnica CEDEM-a, Marija Vuksanović učestvovala je na 36.  sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore, posvećenoj načinu određivanja predstavnika nevladinih organizacja u postupku izbora i imenovanja. Ovom prilikom, predstavnica CEDEM-a založila se za izmjene postojećeg normativnog okvira učešće predstavnika NVO u postupku izbora i imenovanja, a u cilju uspostavljanja jasnih, jednoobraznih i objektivnih kriterijuma, kako na strani predloženog kandidata i organizacije koja ga kandiduje, tako i na strani organizacija koje podržavaju predloženog kandidata.