Vladavina prava

Crna Gora je Ustavom definisana kao građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava. Afirmacija principa jednakosti pred zakonom, kao jednog od temeljnih postulata pravne države i vladavine prava, primarni je zadatak Odjeljenja za Vladavinu prava.

CEDEM je prva nevladina organizacija u Crnoj Gori koja je organizovala seminare o međunarodnim i pravnim standardima Evropske unije. Od 1999. godine do danas, preko 900 advokata, sudija, tužilaca i ostalih državnih službenika, učestvovalo je u našim programima obuke. Odjeljenje za vladavinu prava izrađuje prijedloge zakona i prijedloge izmjena i dopuna zakona; organizuje okrugle stolove i seminare za predstavnike pravosudnih organa; obavlja monitoring sudskih postupaka; priprema, objavljuje i distribuira stručne publikacije, što za krajnji cilj ima podsticanje odgovornog, profesionalnog, efikasnog i transparentnog pravosuđa u Crnoj Gori.


 

Antidiskriminacija

U organizaciji CEDEM-a, održan je seminar „Antidiskriminaciono zakonodavstvo i međunarodni i evropski standardi – uporedno iskustvo", 22. i 23. marta 2012, u Bečićima. Seminar je podržan od strane njemačke fondacije Konrad Adenauer Stiftung (Program vladavine prava za Jugoistočnu Evropu), Britanske ambasade u Podgorici, Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije i AIRE Centra iz Londona.


U organizaciji CEDEM-a i Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Crne Gore u Bečićima je održan dvodnevni seminar na temu "Evropska konvencija o ljudskim pravima i Zakonik o krivičnom postupku Crne Gore". Seminar je organizovan u partnerstvu sa AIRE Centrom iz Londona, a uz podršku njemačke fondacije Konrad Adenauer - Program vladavine prava za Jugoistočnu Evropu i Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije.

Pored organizatora, na seminaru su učestvovali predstavnici sudova, tužilaštva, Uprave policije Crne Gore i advokature, kao i predstavnici organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih prava i međunarodni pravni eksperti. Takođe, seminaru su prisustvovali predstavnici tvining projekta podrške implementaciji novog ZKP-a i tvining projekta jačanja kapaciteta Uprave policije Crne Gore. Predavači na seminaru su bili g.Tobi Kadman, advokat i pravni ekspert AIRE Centra, g.Veselin Vučković, zamjenik Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore, prof.dr Milan Škulić, redovni profesor na katedri za krivično pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i autor Komentara novog Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore, kao i g.Radule Kojović i g.Petar Stojanović, sudije Vrhovnog suda Crne Gore i ko-autori novog ZKP-a.

Materijale sa seminara možete preuzeti ovdje (desni klik "save target as")


euProjekat Monitoring pravosudnog sistema u Crnoj Gori se realizuje uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori u trajanju od 18. mjeseci počevši od februara 2011.

Opšti cilj ovog projekta je da podstakne odgovorno, profesionalno, efikasno i transparentno pravosuđe u Crnoj Gori koje će biti u stanju da odgovori na potrebe građana.


euProjekat Monitoring pravosudnog sistema u Crnoj Gori se realizuje uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori u trajanju od 18. mjeseci počevši od februara 2011.

Opšti cilj ovog projekta je da podstakne odgovorno, profesionalno, efikasno i transparentno pravosuđe u Crnoj Gori koje će biti u stanju da odgovori na potrebe građana.


Strana 12 od 12