Vladavina prava

Crna Gora je Ustavom definisana kao građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava. Afirmacija principa jednakosti pred zakonom, kao jednog od temeljnih postulata pravne države i vladavine prava, primarni je zadatak Odjeljenja za Vladavinu prava.

CEDEM je prva nevladina organizacija u Crnoj Gori koja je organizovala seminare o međunarodnim i pravnim standardima Evropske unije. Od 1999. godine do danas, preko 900 advokata, sudija, tužilaca i ostalih državnih službenika, učestvovalo je u našim programima obuke. Odjeljenje za vladavinu prava izrađuje prijedloge zakona i prijedloge izmjena i dopuna zakona; organizuje okrugle stolove i seminare za predstavnike pravosudnih organa; obavlja monitoring sudskih postupaka; priprema, objavljuje i distribuira stručne publikacije, što za krajnji cilj ima podsticanje odgovornog, profesionalnog, efikasnog i transparentnog pravosuđa u Crnoj Gori.


 

U organizaciji CEDEM-a, uz podršku njemacke fondacije Konrad Adenauer i Balkanskog fonda za demokratiju, u Budvi je od 17. do 20. septembra 2008. godine održan seminar na temu: Efikasno sudstvo kao važan preduslov za uspostavljanje vladavine prava u Crnoj Gori - pravo na pravicno sudenje i sudski postupak. Seminar je bio namijenjen mladim kadrovima koji su zaposleni u sudovima i advokaturi, strucnim saradnicima i pripravnicima. Predavaci su bili sudije Vrhovnog suda: Julka Badnjar, Vesna Begovic, Radule Kojovic i Petar Stojanovic, kao i pomocnica ministra pravde, Branka Lakocevic i koordinator Centra za ljudska prava, Siniša Bjeković.


Seminar za crnogorske sudije, tužioce i advokate na temu: Novi crnogorski zakonik o krivicnom postupku i Evropska konvencija o ljudskim pravima, u organizaciji CEDEM-a, AIRE Centra iz Londona, OEBS-a, uz podršku Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije, Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije i Vestminsterske fondacije za demokratiju.
Seminar su otvorili: ministar pravde Miraš Radovic, šefica misije OEBS-a u Crnoj Gori, Paraschiva Badescu, zamjenik Vrhovnog državnog tužioca Tatjana Markovic i sudija Vrhovnog suda Stanka Vucinic. Predavaci su bili: sudije Vrhovnog suda Crne Gore Radule Kojovic i Petar Stojanovic; prof. dr Drago Radulovic, Pravni fakultet – Podgorica; prof. dr Milan Škulic, Pravni fakultet – Beograd; Šucko Bakovic, zamjenik specijalnog tužioca; Vladimir Cejovic, advokat; Ben Cooper, advokat, Doughty Street Chambers – London; Toby Cadman, predstavnik Policijske misije EU u BiH.


Seminar za crnogorske sudije, tužioce i predstavnike medija na temu: Mediji i Sudstvo-Sloboda izražavanja, istraživačko novinarstvo i pravo na pravično suđenje, je organizovan od strane CEDEM-a, AIRE Centra iz Londona, OEBS-a, i Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije.
Predavaci na seminaru su bili: Prof.Dr Vladimir Vodinelic, Pravni Fakultet, Beograd; Nuala Mole, Direktor, AIRE Centar, London; Zoran Pažin, Predsjednik Osnovnog Suda u Podgorici; Dragoljub Duško Vuković, instruktor novinarstva; Saša Lekovic, slobodni istraživacki novinar; Siniša Bjekovic, Centar za Ljudska Prava, Pravni fakultet Podgorica.
Novinari i predstavnici pravosuda su imali priliku da diskutuju o nacinima unaprijedivanja medusobne saradnje i posmatranja poštovanja ljudskih prava tokom krivicnih postupaka.
Cilj seminara je bio da produbi i unaprijedi profesionalno razumjevanje između novinara i predstavnika pravosuđa.


Centar za demokratiju i ljudska prava - CEDEM je od strane UNICEF-a Crna Gora, zadužen za pružanje neposredne podrške sudiji Vrhovnog suda Srbije u penziji, gospodinu Nikoli Miloševicu u sprovodenju analize postojeceg noramativnog okvira i prakse u oblastima krivicne i prekršajne odgovornosti maloljetnika, izvršenja krivicnih sankcija prema maloljetnicima i koncentracije nadležnosti koja se realizuje u okviru Projekta reforme sistema maloljetnickog pravosuda. Jako važan segment analize, koja predstavlja uvod u postupak donošenja posebnog zakona o maloljetnickom pravosudu, odnosi se na sagledavanje statova i iskustava prakticara u pogledu postojece situacije u maloljetnickom pravosudu i prikupljanje njihovih preporuka u odnosu na predstojecu reformu sistema. Stoga je u prostorijama CEDEM -a održan sastanak sa predstavnicima slijedecih institucija: Centra za socijalni rad iz Podgorice, Uprave policije, Osnovnog Tužilaštva u Podgorici, Osnovnog Suda u Podgorici, UNICEF-a i CEDEM - ovog istraživackog tima.


Seminar za crnogorske sudije, tužioce i advokate na temu: Pravo na pravicno sudenje u razumnom vremenskom roku, Evropska konvencija o ljudskim pravima, crnogorsko zakonodavstvo i praksa, održan u organizaciji CEDEM-a, OEBS-a, AIRE Centra iz Londona, a uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije i OEBS-a.
Seminar su otvorili: g -da Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, g-din Milan Markovic, predsjednik Ustavnog suda Crne Gore, g-da Paraschiva Badescu, šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori, g-din Nenad Koprivica, izvršni direktor CEDEM-a i g-da Biljana Braithwaite, AIRE Centar. Predavaci na seminaru su bili sudije Vrhovnog suda Crne Gore: g-din Petar Stojanovic, g-din Sreten Ivanovic i g-da Dušanka Radovic, kao i g-da Nuala Mole, direktorica AIRE Centra iz Londona i g-din Toby Cadman, advokat, UK.


Seminar za crnogorske sudije, tužioce i advokate na temu: Etika u pravosudu, održan u organizaciji CEDEM-a i njemacke fondacije Konrad Adenauer, Program za vladavinu prava u Jugoistocnoj Evropi.

Seminar su otvorili: g-din Nenad Koprivica, izvršni direktor CEDEM-a, Dr. iur. Stefanie Ricarda Roos, direktorica Programa za vladavinu prava u Jugoistocnoj Evropi, Konrad-Adenauer-Stiftung, g-din Milan Markovic, predsjednik Ustavnog suda Crne Gore, g- da Stanka Vucinic, zamjenica Predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore.