Vijesti


 • 18 jul 2019

  Objavljeni rezultati istraživanja političkog javnog mnjenja Crne Gore

  CEDEM je na današnjoj konferenciji za medije predstavio rezultate istraživanja političkog javnog mnjenja Crne Gore, koje je sprovedeno u periodu od 01. do 13. jula 2019. godine. Kao i ranijih godina, kada su važni politički događaji u pitanju, CEDEM je sproveo istraživanje u cilju identifikovanja stavova građana Crne Gore o pojedinim ključnim društveno-političkim pitanjima, a poseban cilj je kontinurano praćenje trendova u dužem vremenskom periodu posredstvom standardizovanih istraživačkih indikatora. Uslijed toga, sljedeći indikatori imaju centralno mjesto u CEDEM-ovim istraživanjima: podrška EU i NATO, povjerenje građana u državne institucije, Vladu, političke i/ili javne ličnosti, rejting političkih partija i sl, tj. indikatori koji pripadaju korpusu standardnog mjerenja u domenu političkog javnog mnjenja Crne Gore. Rezultate istraživanja koje možete preuzeti ovdje su predstavili g-đa Milena Bešić, direktorica CEDEM-a i Ognjen Marković, programski menadžer.

 • 17 jul 2019

  CEDEM objavio publikaciju "Zastupljenost žena u sektoru bezbjednosti: ključna dostignuća i preporuke 2013-2019"

  CEDEM je u okviru projekta „Inicijativa za osnaživanje žena: edukacijom za rodnu ravnopravnost“ koji realizuje u partnerstvu sa Crnogorskim ženskim lobijem (CŽL), a uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava, objavio publikaciju „Zastupljenost žena u sektoru bezbjednosti: ključna dostignuća i preporuke 2013 – 2019“. Publikacija sadrži: a) uporednu analizu ustavnog, pravnog i institucionalnog okvira u pogledu zastupljenosti/jednakosti i/ili proporcionalnosti žena u sektoru bezbjednosti (posebno u pogledu mehanizama pravne i institucionalne zaštite od diskriminacije); b) komparativnu analizu podataka o zastupljenosti žena u sektoru bezbjednosti u periodu 2013 - 2018; c) preporuke za poboljšanje učešća žena u sektoru bezbjednosti. Publikaciju možete preuzeti ovdje.

 • 09 jul 2019

  Objavljene smjernice za primjenu etičkih standarda za zatvorske službenike

  CEDEM objavio publikaciju " Smjernice za primjenu etičkih standarda za zatvorske službenike".Etički kodeks službenika i namještenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija usvojen je 12.11.2018. godine i primjenjuje se od 1.1.2019. godine. Etički kodeksi su ustanovljeni kao kodifikacije, odnosno zbirke pravila postupanja i ponašanja koja su prihvatljiva sa stanovišta etičkih-moralnih normi zajednice, odnosno jedne profesije. Pridržavanje pravila objedinjenih Etičkim kodeksom obezbjeđuje se ujednačeno, zakonito, profesionalno i društveno prihvatljivo ponašanje odnosno profesionalno postupanje u skladu sa etičkim standardima. Prihvatanjem profesionalnog i etičkog ponašanja ide se korak dalje od primjene propisa u pravcu prihvatanja moralnih standarda dobrog ponašanja.Smjernice, kao neodvojivi dio Kodeksa, sadrže tumačenja i komentare kojima se doprinosi pravilnoj primjeni Kodeksa. Istovremeno, Smjernice su utemeljene na relevantnim domaćim i međunarodnim propisima i dokumentima, posebno na Evropskim zatvorskim pravilima i Smjernicama iz preporuka Savjeta Evrope za ponašanje zatvorskog osoblja koji pružaju okvir za rad zatvorskih službi i koja promovišu humane uslove i pozitivan tretman u modernim i progresivnim zakonskim sistemima. Sama potreba za izradom smjernica proizilazi iz činjenice da etički kodeksi nisu klasični propisi i da artikulišu vrijednosti i principe kojih državni službenici treba da se pridržavaju kada su suočeni sa određenim profesionalnim dilemama. Kao takve, smjernice predstavljaju "živi" dokument koji će se kontinuirano dopunjavati, na temelju iskustava iz prakse. Smjernice možete preuzeti ovdje. Smjernice su pripremljene u okviru projekta " Podrška efikasnom upravljanju mehanizmom krivičnih sankcija u Crnoj Gori" koji se realizuje u saradnji sa Zavodom za izvršenje krivičnih sankcija, uz podršku Ministarstva pravde Vlade Crne Gore.

 • 01 jul 2019

  CEDEM objavljuje rezultate istraživanja o socio-ekonomskom položaju žena, žrtava nasilja, koje je realizovano u okviru projekta „Inicijativa za osnaživanje žena: edukacijom za rodnu ravnopravnost“.

  CEDEM objavljuje rezultate istraživanja o socio-ekonomskom položaju žena, žrtava nasilja, koje je realizovano u okviru projekta „Inicijativa za osnaživanje žena: edukacijom za rodnu ravnopravnost“, koji CEDEM sprovodi u partnerstvu sa Crnogorskim ženskim lobijem, uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Crna Gora je prepoznala problem nasilja i sa njim se suočava i obračunava svakodnevno, kroz rad svojih institucija. Međutim i pored toga što postoji sistem za borbu protiv nasilja i što se svaka institucija i svi zaposleni u njoj trude da svoj posao obave valjano i do kraja, čini se da još mnogo toga treba uraditi kako bi se u ovoj, svakako teškoj borbi i pobijedilo. Baveći se isključivo djelom koje je nasilnik izvršio, država nepravedno nasilnika stavlja u centar pažnje, dok samu žrtvu „ostavlja po strani“, bez prijeko potrebne podrške i zaštite, barem tokom onog vremena „do“ izricanja presude, a vrlo često i kasnije, jer su kazne – preblage i ne postižu cilj. Neophodno je što prije ustanoviti kompletan sistem porške žtrvama nasilja, oformiti krizni centar i sigurnu kuću, raditi na međusobnom povezivanju i saradnji svih institucija koje učestvuju u borbi protiv nasilja, ali i na prevenciji, edukaciji i specijalizaciji. Ovo su samo neki od zaključaka iz istraživanja, a cjelokupno Istraživanje možete preuzeti ovdje.
 • 1
 • 2
 • 3