Podgorica, PR pres servis - U Crnoj Gori je potrebna veća politička volja da rodna ravnopravnost konačno dobije zasluženo mjesto na političkoj agendi, a mediji, umjesto pukog prenošenja informacija sa događaja, moraju preuzeti aktivniju ulogu u podizanju svijesti o problematici rodne ravnopravnosti i jačanju uloge žena u društvu. 

To je ocijenjeno na završnoj konferenciji koju je organizovao Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) u okviru projekta "Dijelimo odgovornost – promocija politika rodne ravnopravnosti”, koji je podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

Direktorica CEDEM-a, Milena Bešić, istakla je da je Crna Gora kao država kandidatkinja i buduća članica Evropske unije u obavezi da realizuje sve ciljeve kojima se umanjuje rodna diskriminacija, a koji su postavljeni u zakonodavnim i strateškim dokumentima koje usvaja EU, Evropska komisija i Savjet Evrope, a jednako su obavezujuća i dokumenta Ujedinjenih nacija, kojima se osigurava postizanje rodne ravnopravnosti.

„Ravnopravnost po rodu je neodvojivi dio korpusa ljudskih prava i predstavlja ključni element u reformskim procesima i podrazumijeva ravnopravno učešće žena i muškaraca, jednak položaj, jednake mogućnosti i jednake koristi od rezultata rada u svim oblastima privatnog i javnog života“, kazala je Bešić.

Poručila je da Crna Gora treba da preduzme sve neophodne mjere kako bi unaprijedila politička, ekonomska, socijalna i druga prava žena i postigla rodnu ravnopravnost.

„U svijetlu nedavnih izbora vidimo da je u Skupštini Crne Gore trenutno 18 žena, dok je u prethodnom sazivu taj broj bio 21. Sada ima 22 odsto žena u poslaničkim klupama, a kvotama i rodno senzitivnim zakonima je definisano 40 odsto. Ovo nije poruka koja pozitivno govori o položaju žena u Crnoj Gori“, ocijenila je Bešić.

Uz to, kako je dodala, politička participacija žena u pregovorima o formiranju nove Vlade je izostala.

„To ukazuje na duboku podijeljenost i diskriminaciju žena u procesu donošenja odluka. Izradom novog strateškog dokumenta, koja je u toku, i njegovom implemnetacijom, Crna Gora će i dalje imati za cilj da otkloni političku, ekonomsku i svaku drugu rodno zasnovanu diskriminaciju i da postigne veću zastupljenost žena pri zapošljavanju, kao i da osnaži nacionalne mehanizme za rodnu ravnopravnost“, objasnila je Bešić.

Cilj Strategije je da poveća zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou.

„Za postizanje ovih ciljeva biće potrebna veća politička volja da rodna ravnopravnost konačno dobije zasluženo mjesto na političkoj agendi, ne samo formalno, nego suštinski. Ono što smatram jako bitnim jeste bolje razumijevanje politika rodne ravnopravnosti i njeno puno uvažavanje u odnosu na ono što je vrlo često samo deklarativno, ili nešto što je zakonski propisano“, kazala je Bešić.

Za sprovođenje politika nadležne su sve institucije, a veliku ulogu, kako je rekla, u procesima ima i civilni sektor.

IMG 9332 1

Programski menadžer CEDEM-a, Marko Pejović, naveo je da je, u okviru projekta, od 1. aprila do 30. juna urađena analiza štampanih medija u Crnoj Gori koja se ticala rodne ravnopravnosti, koju možete preuzeti ovdje.

„Žene su osjetno manje medijski zastupljene, čineći svega 13 odsto ukupnog korpusa, odnosno njihov glas se čuo i o njima se pisalo kod svega 1.287 objava.  Razlika između medijske zastupljenosti muškaraca i žena (dominantne objave) iznosi čak 4.656 medijskih objava u korist muškaraca (pet puta manje zastupljenije žene), odnosno muškarci su u sadržaju posmatranih medija imali 38 odsto više udjela u odnosu na žene“, naveo je Pejović.

Praćene su objave u četiri štampana medija (Dan, Vijesti, Pobjeda i Dnevne novine), a najviše objava u kojima se pominju žene bilo je, kako je kazao, u Danu, a najmanje u Vijestima.

Objave kojima se stvara negativna slika o ženama i kojima se negativno utiče na ideju rodne ravnopravnosti zabilježene su, kako je dodao, 60 puta, tj. u pet odsto od ukupnog broj objava.

„U tromjesečnom periodu gotovo da u objavama nisu bile zastupljene pripadnice romske populacije, žene s invaliditetom, starije žene. Analiza je takođe pokazala da je veoma mali broj novinara koji pitaju žene kao ekspertkinje za mišljenje o određenoj tematici. Imamo dominaciju muškaraca kao stručnjaka i analitičara. To jasno pokazuje da se postojeći kapaciteti ne koriste u dovoljnoj mjeri, posebno kapaciteti akademske zajednice, u kojoj, kako je analiza i pokazala, žene imaju značajnog udjela“, ukazao je Pejović.

Naveo je da je analiza pokazala da su žene kao akademski stručnjaci, nastavnice, profesorice medijski vidljivije u odnosu na žene koje se bave drugim zanimanjima.

„Žene se češće pominju, ili istupaju u oblastima kao što su nauka i obrazovanje, NVO sektor i međunarodne organizacije. Jako malo imamo objava koje se tiču žena u biznisu, politici, a posebno žena u inžinjerstvu i građevinarstvu“, rekao je Pejović.

Kada se napravi uporedni odnos medijske zastupljenosti žena u odnosu na muškarce, kada je riječ o politici, kako je kazao, čak 10 odsto više je medijskih objava u kojima se pominju muškarci u odnosu na žene.

Ocijenio je da je jako važno da se u narednom periodu medijski stručnjaci i predstavnici medija osvrću na teme koje se tiču borbe protiv stereotipa kako u oblastima gdje žene nisu zastupljene, tako i u onima gdje jesu.

„Na naslovnim stranama, najavljeno je svega 137 članaka koji su se ticali žena. To primarno predstavlja 10,64 procenta od ukupnog broja naslovnih strana koje su objavljene u posmatranom vremenskom periodu. 125 naslovnih strana je bilo neutralno, dok je svega četiri govorilo afirmativno o ženama“, istakao je Pejović.

Analiza je, kako je rekao, pokazala da su žene sa pozicija koje zauzimaju u politici, državnim institucijama i nevladinom sektoru u veoma malom procentu govorile o problemima sa kojima se žene suočavaju, a to su socijalni problemi, nasilje, rodna ravnopravnost.

„Podatak jasno pokazuje da bi žene u politici i u državnim institucijama svakako trebalo da iskoriste svoj položaj za promociju rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena“, istakao je Pejović.

Monitoringom sadržaja štampanih medija u posmatranom periodu uočen je, kako je rekao, izrazito mali broj objava koje govore o rodnoj ravnopravnosti -  ispod jedan odsto.

„Mediji, umjesto pukog prenošenja informacija sa različitih događaja, moraju preuzeti aktivniju ulogu u podizanju svijesti o problematici rodne ravnopravnosti i jačanju uloge žena u društvu“, zaključio je Pejović.

Utvrđeno je da, kako je kazao, profesionalni uspjesi žena ostaju slabo vidljivi za medije, kao i da su jasno definisane oblasti u kojima se očekuje učešće žena.

IMG 9349

Projektni koordinator CEDEM-a, Matija Miljanić, pojasnio je da je projekat imao za cilj da podigne svijest šire javnosti o značaju rodne ravnopravnosti i promociju veće zastupljenosti i učešća žena u političkom i javnom životu na nacionalnom i lokalnom nivou.

„Neke od aktivnosti koje smo sproveli su škola rodne ravnopravnosti, seminari za predstavnike lokalnih samouprava, seminar za savjetnike iz sudstva i tužilaštva koji se ticao rodne ravnopravnosti, pravne zaštite žena žrtava porodičnog nasilja. Imali smo i tromjesečni monitoring štampanih medija i izradu preporuka za senzibilnije izvještavanje medija o rodnoj ravnopravnosti“, neveo je Miljanić.

Istakao je da poštovanje rodne ravnopravnosti ne zavisi samo od institucija, već i od građana.

IMG 9342


The Center for Democracy and Human Rights (CEDEM) held a two-day Academy on the European Convention on Human Rights and Freedoms, on the topic of protection against discrimination of persons with disabilities in the practice of the Montenegrin judiciary and the European Court of Human Rights. The aim of this Academy was to provide practical and theoretical knowledge on anti-discrimination legislation, protection against discrimination of persons with disabilities and enabling equality of persons with disabilities with other persons. The seminar was held on 14 and 15 September 2020 at the Hotel Bianca, in Kolašin, and was attended by young staff in the judiciary - expert advisors, where special emphasis was placed on representatives of regular courts and state prosecutor's offices.

IMG 20200915 WA0018

Lecturers at the academy were Dr. Vesna Simović Zvicer, professor at the Faculty of Political Sciences of the University of Montenegro and President of the Judicial Council, Milena Krsmanović, advisor to the Protector of Human Rights and Freedoms of Montenegro and Valentina Pavličić, representative of Montenegro before the European Court of Human Rights.

In her introductory speech, the Director of CEDEM, Milena Bešić, emphasized the importance of respecting the rights of persons with disabilities through the elaboration of Montenegrin involvement in international legal flows. She stated that Montenegro is defined in the Constitution as "a civil, democratic, ecological state with social justice, based on the rule of law", and that Montenegro has ratified all key international treaties, agreements and conventions on human rights. Given their supremacy, they are guaranteed effective protection against discrimination in domestic law, Besic said, in practice, courts rarely invoke international law as a source of law on which to base their decisions.

During the first day, Dr. Vesna Simović Zvicer, using discourse analysis, explained to the participants the negative impact that used terms such as: disabled, handicapped, disabled, people with special needs have on people with disabilities, as well as the history of using these terms in international conventions . Simović Zvicer pointed out the need to include persons with disabilities in decision-making processes that are closely related to their needs. Through interactive work with the participants, she contributed to the better acquaintance of young staff in the judiciary with the harmonization of Montenegrin legislation with the anti-discrimination standards of the EU and the Council of Europe.

IMG 20200914 WA0000

During the second day of the Academy, Milena Krsmanović introduced the participants with an interactive lecture to the institution of the Protector of Human Rights and Freedoms of Montenegro, as well as the practice of the Montenegrin judiciary and the Ombudsman institution in protection against discrimination against persons with disabilities. In addition, she mentioned that there are numerous types of affirmative actions for the protection of the rights of persons with disabilities and that they will exist until the set goal is achieved - equal opportunity to enjoy all legally prescribed rights.

Through her lecture aimed at approximating the practice of the European Court of Human Rights in the field of protection against discrimination of persons with disabilities, Valentina Pavličić advised participants that their engagement and application of new norms, standards and practices and their constant commitment can change society for the better. Montenegro has well-applied legal practice that is in line with world and European practice.

The Academy was held within the project "Multisectoral approach to the protection of the rights and fundamental freedoms of LSI", which is supported by the Ministry for Human and Minority Rights.

IMG20200915100354


Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) sprovodi projekat “Za zabranu mučenja i nečovječnog ponašanja - peremptorne norme u praksi crnogorskog pravnog poretka”, koji je finansijski podržalo Ministarstvo pravde Crne Gore. U okviru ovog projekta, održan je seminar “Primjena člana 3 Evropske konvencije za ljudska prava” od 29. do 30. septembar 2020. godine u hotelu Bianca, u Kolašinu. Seminar je realizovan za 25 predstavnika crnogorskih redovnih sudova i državnih tužilaštava

U svijetlu teme, direktorica CEDEM-a, Milena Bešić, se na početku osvrnula da je Evropska konvencija o ljudskim pravima prvi i najznačajniji međunarodni instrument o ljudskim pravima koji nastoji da zaštiti širok krug građanskih i političkih prava. To prvenstveno čini tako što predstavlja međunarodni ugovor koji pravno obavezuje Visoke strane ugovornice sa jedne strane, dok sa druge strane uspostavlja sistem nadzora nad zaštitom ljudskih prava na unutrašnjjem nivou. Naglasila je da kada je u pitanju Crna Gora, Konvencija je stupila na snagu 3. marta 2004. godine i predstavlja sastavni dio crnogorskog unutrašnjeg pravnog sistema i ima primat u odnosu na nacionalne zakone jer je članom 9 Ustava Crne Gore propisano da su potvrđeni i objavljeni ugovori i opšte prihvaćena pravila međunarodnog prava sastavni dio unutrašnjeg pravnog poretka, i imaju primat nad domaćim zakonodavstvom i neposredno se primjenjuju kada odnose uređuju drukčije od unutrašnjeg zakonodavstva. Ovo važi kada su u pitanju i presude Evropskog suda za ljudska prava koje su donijete u odnosu na Crnu Goru.

viber image 2020 10 02 11 41 01
Prvog dana je Valentina Pavličić, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava,  u uvodnom dijelu govorila o efektu ekstrateritorijalnosti i postojanju brojnih presuda iz sudske prakse Evropskog suda koje se bave ovim pitanjima, pa tako jedan od reprezenativnih primjera je i predmet Iliascu i drugi v Moldavije i Rusije koji se odnosi na mučenje i zlostavljanje podnosilaca predstavki na teritoriji koja se nalazi pod kontrolom druge države u okviru međunarodno priznate teritorije i formalne nadležnosti one države kojoj pripada. Tokom druge sesije,pažnja je bila usmjerena na dokaze pribavljeni kršenjem člana 3 i praktičan rad u odnosu na navedeno, kako bi predstavnici pravosuđa efikasnije radili na slučajevima torture. Treću i četvrtu sesiju prvog dana Seminara je vodila Zdenka Perović, zamjenica Ombudsmana,  koja je govorila o primjena člana 3 EKLJP u kontekstu primjene zaštitnih mjera, prakse NPM-a i obavezi države da zaštiti od zlostavljanja , konkretno - obaveza da se spriječi zlostavljanje i obavezi istrage i sprovođenja zakona.
Drugog dana seminara, Pavličić je govorila o pozitivnim obavezama sprovođenja istrage i standarda djelotvorne istrage, proceduralnih obaveza i borbi protiv nekažnjivosti te građansko-pravni lijekova. U ovom dijelu, Pavličić se osvrnula na zahtjeve istrage i kažnjavanje odgovornih, te procesnu obavezu koja zahtijeva „djelotvoran, adekvatan i dostupan pravni lijek“ putem kojeg žrtvi može biti dosuđena kompenzacija kada je to moguće. Pavličić je naglasila da, osim sprovođenja djelotvorne istrage, Evropski sud zahtijeva i standarde koji se tiču djelotvornosti domaćih pravnih ljekova koje bi državni organi morali obezbijediti svim onim građanima koji sebe smatraju navodnim žrtvama zlostavljanja. Ovi pravni ljekovi proizilaze iz kombinacije zabrane zlostavljanja i člana 13 Konvencije.


Screenshot 2020 09 16 at 10.02.28

The Center for Democracy and Human Rights (CEDEM) conducted a survey aimed at identifying and measuring citizens' attitudes about key environmental issues, as one of the most pronounced problems of today. The research was conducted on a sample of 1004 respondents, which is representative of the entire adult population of Montenegro, and on the other hand, presented only those who live in six municipalities in the north: Pljevlja, Zabljak, Savnik, Bijelo Polje, Mojkovac and Berane , in order to have a sufficient number of respondents in each of the municipalities and thus ensure the accuracy of the measured attitudes.

When it comes to the importance of environmental problems in the world, Montenegro and their local environment, citizens to the same extent (49.5%) assess the severity of environmental problems, both in the world and in Montenegro and the municipality in which they live. Most citizens perceive the problems in the world to a greater extent as worrying in relation to Montenegro and their municipality, except for those who live in Pljevlja, Nikšić and Plav.

Climate change, as one of the biggest problems of environmental protection, is considered by a large number of citizens, to a greater or lesser extent, as a very pronounced problem. When analyzing data by municipalities, the citizens of Herceg Novi, Bar and Budva point out this problem the most, and the citizens of Ulcinj, Tivat and Plav the least.

Although every fourth citizen often follows shows on environmental issues, citizens living in the observed municipalities in the north are less aware of the media that treat this issue than those living in other municipalities, so the data show that the most active are the citizens of Bar and Herceg Novi, and the least active are the citizens of Plav i Cetinje. On the other hand, the largest number of citizens (44.2%) believe that this topic is being discussed, but that it should be more frequent.

In the research, we asked the respondents a question concerning the biggest environmental problems that concern citizens, and we came to the conclusion that citizens express high concern for a large number of problems. The data indicate that there are large differences between municipalities in terms of assessing the biggest environmental problems. For example, in Bijelo Polje, the biggest problem is waste disposal, and in Berane, in addition to this, the problem of waste spilling into rivers is also significant. In Pljevlja, the thermal power plant is the most pronounced problem, while in Podgorica the biggest problem is the spillage of waste into rivers and waste disposal. In Niksic, citizens are most worried about air pollution due to exhaust gases and plastic disposal. In Cetinje, Herceg Novi, Ulcinj, Bar, Budva, Tivat, Kotor and Rozaje, waste disposal is also a big problem. The citizens of Plav and Tuzi are most worried about the problem of illegal landfills and air pollution, while the citizens of Savnik and Zabljak are most worried about deforestation. When comparing the biggest environmental problems in the six municipalities in the north with other municipalities, the most prominent problems are thermal power plants, deforestation and air pollution due to exhaust gases.

The majority of citizens (49.4%) believe that politicians, as one of the main actors in environmental protection, do not talk about this topic often enough. This further initiates that they are considered the main culprits for ineffective environmental policy, because they do not consider this topic important enough, and therefore rarely talk about it in public.

Every third citizen believes that the Government and its ministries, and every fourth believes that citizens are the most responsible when it comes to environmental protection. In the research, citizens especially evaluated the contribution of key institutions when it comes to the results in terms of the fight for environmental protection, where they were best evaluated by non-governmental organizations (41.9%), media (39.5%) and international organizations (34.7%). ). Private companies (15.6%), state-owned companies (19.2%) and parliament (19.2%) were rated the worst.

We also measured the attitudes of citizens about the environment, and the research showed that we measure the highest level of environmental awareness in Kotor (61%) and Herceg Novi (60%), and the lowest in Plav (28%) and Niksic (31%).

Finally, the level of education significantly affects environmental awareness, and members of the older generation have a lower level of environmental awareness, which is still an indicator that measurable progress has been made in terms of media placement, conversation and education for environmental benefits among younger generations.

This research was conducted with the key goal of creating a platform for a more skillful and efficient fight for a healthier environment, which is the responsibility of all citizens, the political establishment, marketing and the media. Also, RTV Pljevlja will in the coming period realize the show "Eco Zone" with the aim to discuss with relevant interlocutors from Montenegro and the region the results of this research, and offer recommendations for improvement in this area.

The research was conducted within the project "Media Center for Environmental Reporting" conducted by RTV Pljevlja, CEDEM and Green Home with the support of the European Union in Montenegro and the Ministry of Public Administration of Montenegro.

 

Page 6 of 123