Socijalna inkluzija

Socijalna inkluzija je proces koji omogućava da oni koji su u riziku od siromaštva i društvene isključenosti, dobiju mogućnost i sredstva koja su potrebna za puno učešće u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu, ali i dostizanju životnog standarda i blagostanja, koji se smatraju prihvatljivim u društvu u kojem žive. Socijalna inkluzija osigurava veće učešće građana u donošenju odluka, što utiče na njihove živote i ostvarenje osnovnih prava.

CEDEM je u oktobru 2011. godine izabran za Nacionalnog partnera Instituta za otvoreno društvo (OSI) iz Budimpešte, za implementaciju projekta "PGF Crna Gora", koji ima za cilj da ojača kapacitete romskih NVO i pripadnika RAE zajednice za pisanje prijedloga projekata i upravljanje projektnim ciklusom, sa posebnim akcentom na projektima finansiranim od strane Evropske unije. Takođe, realizovan je i projekat inkluzije RAE populacije u tri crnogorske opštine. Cilj ovog projekta je unapređenje ekonomskog položaja i uslova života za ciljnu populaciju, kroz aktivno zapošljavanje i unapređenje infrastrukturnih kapaciteta u romskim naseljima.


 

Predstavništvo Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice u Crnoj Gori (UNHCR) i Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) organizovali okrugli sto koji je pružio priliku ucesnicima da razgovaraju o odredbama nacrta Zakona o zabrani diskriminacije, i da dobiju informacije o ozbiljnosti i velicini problema nedostatka dokumentacije medu RAE populacijom u Crnoj Gori, koji je prepoznat kao jedan od osnovnih uzroka društvene marginalizacije i diskriminacije u nacionalnoj Strategiji za poboljšanje položaja RAE populacije u Crnoj Gori, 2008-2012. Potreba za usvajanje Zakona o zabrani diskriminacije, bez odlaganja, kao kljucni nedostatak za zaštitu ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori, uvrštena je u zakljucke okruglog stola. Zabrana diskriminacije i jednakost pred zakonom su dva fundamentalna principa našeg društva kao preduslovi za puno uživanje individualnih prava. Kako bi se podržali ovi principi suštinski je važno usvojiti zakonodavnu strukturu koja ce institucionalizovati jasne i efikasne mehanizme za zaštitu od diskriminacije. Jednako važna je i svijest medu ljudima o dostupnim mogucnostima za borbu protiv razlicitih oblika diskriminacije u njihovim svakodnevnim životima.


roma flagsvgCentar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) zajedno sa partnerima PGF Konzorcijuma - U.N.O. Libertask, Humanitarac, Početak i Mladi Romi, i uz saradnju Ministarstva za ljudska i manjiska prava Crne Gore održao press konferenciju povodom obilježavanja 8. aprila - Svjetskog dana Roma


roma flagsvgCentar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) zajedno sa partnerima PGF Konzorcijuma - U.N.O. Libertask, Humanitarac, Početak i Mladi Romi, i uz saradnju Ministarstva za ljudska i manjiska prava Crne Gore održao press konferenciju povodom obilježavanja 8. aprila - Svjetskog dana Roma