Socijalna inkluzija

Socijalna inkluzija je proces koji omogućava da oni koji su u riziku od siromaštva i društvene isključenosti, dobiju mogućnost i sredstva koja su potrebna za puno učešće u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu, ali i dostizanju životnog standarda i blagostanja, koji se smatraju prihvatljivim u društvu u kojem žive. Socijalna inkluzija osigurava veće učešće građana u donošenju odluka, što utiče na njihove živote i ostvarenje osnovnih prava.

CEDEM je u oktobru 2011. godine izabran za Nacionalnog partnera Instituta za otvoreno društvo (OSI) iz Budimpešte, za implementaciju projekta "PGF Crna Gora", koji ima za cilj da ojača kapacitete romskih NVO i pripadnika RAE zajednice za pisanje prijedloga projekata i upravljanje projektnim ciklusom, sa posebnim akcentom na projektima finansiranim od strane Evropske unije. Takođe, realizovan je i projekat inkluzije RAE populacije u tri crnogorske opštine. Cilj ovog projekta je unapređenje ekonomskog položaja i uslova života za ciljnu populaciju, kroz aktivno zapošljavanje i unapređenje infrastrukturnih kapaciteta u romskim naseljima.


 

U okviru realizacije MtM programa, predstavnici projektnog tima PGF projekta u Crnoj Gori i predstavnici lokalnih samouprava (Berane, Herceg Novi i Nikšić) učestvovali su u studijskoj posjeti PGF partnerima u Mađarskoj i Slovačkoj, koju je organizovao Institut za otvoreno društvo iz Budimpešte, od 27-30.novembra 2011. Studijska posjeta je organizovana sa ciljem da PGF partnerima i predstavnicima lokalnih samouprava neposredno približi iskustva zemalja članica Evropske unije u rješavanju problema socijalne inkluzije romske populacije, da otvori prostor za potencijalna partnerstva i promoviše primjere dobre prakse u ovoj oblasti. Pored predstavnika iz Crne Gore, u studijskog posjeti su učestvovali i PGF timovi iz Srbije i Makedonije.


U organizaciji Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Ministarstva za ljudska i manjinska prava Vlade Crne Gore, dana 7.novembra, održana je pres konferencija povodom prezentacije MtM  programa u Crnoj Gori, kao i projekata "PGF Crna Gora" koji implementira CEDEM, u partnerstvu sa organizacijama U.N.O.Libertask i Humanitarac i "Jačanje kapaciteta odjeljenja za RAE u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava" koji implementira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, uz tehničku podršku U.N.O. LIBERTASK i partnera. Projekti su finansirani od strane Instituta za otvoreno društvo iz Budimpešte, kroz MtM program.


Centar za demokratiju i ljudska prava - CEDEM, u partnerstvu sa organizacijama U.N.O.Libertask i Humanitarac i u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava Vlade Crne Gore, realizuje projekat “PGF Crna Gora”. Projekat je podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte i ima za cilj da osnaži romske organizacije za aktivnije učešće u korišćenju EU fondova i veće uključivanje u procese donošenja odluka. U cilju pružanja neposredne podrške subjektima koji rade na pitanjima socijalne inkluzije, predviđeno je formiranje tima od 15 saradnika, za pružanje usluga pripreme projekata inkluzije Roma i drugih ranjivih društvenih grupa, finansiranih iz EU fondova. Angažman PGF saradnika/ca će biti adekvatno vrednovan.


PGF-Obuka

 

U organizaciji CEDEM-a u Bečićima 24 – 25. marta održana je dvodnevna obuka za pisanje prijedloga projekata finansiranih od strane Evropske unije. Obuka se realizuje u okviru projekta „PGF Crna Gora", podržanog od strane Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte, a u okviru MtM programa (Making the most of EU funds for Roma).