Socijalna inkluzija

Socijalna inkluzija je proces koji omogućava da oni koji su u riziku od siromaštva i društvene isključenosti, dobiju mogućnost i sredstva koja su potrebna za puno učešće u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu, ali i dostizanju životnog standarda i blagostanja, koji se smatraju prihvatljivim u društvu u kojem žive. Socijalna inkluzija osigurava veće učešće građana u donošenju odluka, što utiče na njihove živote i ostvarenje osnovnih prava.

CEDEM je u oktobru 2011. godine izabran za Nacionalnog partnera Instituta za otvoreno društvo (OSI) iz Budimpešte, za implementaciju projekta "PGF Crna Gora", koji ima za cilj da ojača kapacitete romskih NVO i pripadnika RAE zajednice za pisanje prijedloga projekata i upravljanje projektnim ciklusom, sa posebnim akcentom na projektima finansiranim od strane Evropske unije. Takođe, realizovan je i projekat inkluzije RAE populacije u tri crnogorske opštine. Cilj ovog projekta je unapređenje ekonomskog položaja i uslova života za ciljnu populaciju, kroz aktivno zapošljavanje i unapređenje infrastrukturnih kapaciteta u romskim naseljima.


 

REzastita„Uprkos naporima koje država preduzima, socijalni položaj romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori je i dalje nezadovoljavajući,  dok je po mišljenju pripadnika ove zajednice, pomoć koju država pruža nedovoljna u odnosu na probleme sa kojima se suočavaju“ – saopšteno je na okruglom stolu koji je organizovao CEDEM povodom predstavljanja studija o socijalnoj zaštiti i zapošljavanju RE populacije.


BRPI TiranaPredstavnik CEDEM-a, Elvis Beriša, učestvovao je na dvodnevnom regionalnom okruglom stolu u Tirani, 26-27 februara, na kojem je OEBS/ODIHR u okviru projekta Najbolje prakse za integraciju Roma (BPRI) prezentovao regionalni izvještaj o legalizaciji stanovanja, unaprjeđenju naselja i socijalnom stanovanju Roma u regiji Zapadnog Balkana.


PGFlogoPGF partneri su započeli pripremu PGF biltena koji ima za cilj da zainteresovanim pruži sve potrebne informacije o realizaciji PGF projekta, ali i o drugim događajima i pitanjima koji su vezani za inkluziju romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori. U ovom PGF biltenu, između ostalog, možete čitati o obukama za pisanje predloga projekata i sastancima projektnog tima sa predstavnicima Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Delegacijom EU u Crnoj Gori.

Preuzmite dokument ovdje.