Vladavina prava

Crna Gora je Ustavom definisana kao građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava. Afirmacija principa jednakosti pred zakonom, kao jednog od temeljnih postulata pravne države i vladavine prava, primarni je zadatak Odjeljenja za Vladavinu prava.

CEDEM je prva nevladina organizacija u Crnoj Gori koja je organizovala seminare o međunarodnim i pravnim standardima Evropske unije. Od 1999. godine do danas, preko 900 advokata, sudija, tužilaca i ostalih državnih službenika, učestvovalo je u našim programima obuke. Odjeljenje za vladavinu prava izrađuje prijedloge zakona i prijedloge izmjena i dopuna zakona; organizuje okrugle stolove i seminare za predstavnike pravosudnih organa; obavlja monitoring sudskih postupaka; priprema, objavljuje i distribuira stručne publikacije, što za krajnji cilj ima podsticanje odgovornog, profesionalnog, efikasnog i transparentnog pravosuđa u Crnoj Gori.


 

CEDEMGrađanska alijansa (GA) i Centar za demokratiju I ljudska prava (CEDEM) žele da informišu javnost o svojoj ocjeni nedavno održanih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori.Smatramo da su izbori protekli u demokratskoj atmosferi ,uz poštovanje fundamentalnih prava i preporuka i standarda OEBS-a i Savjeta Evrope, ali da postoje oblasti u kojima izbornu praksu treba dodatno unaprijediti sa ciljem izgradnje neophodnog povjerenja u izborni proces. Ovi izbori su takođe pokazali da pojedine političke partije i dalje pokazuju nespremnost da prihvate standarde razvijenih demokratija kada je u pitanju ukupan izborni proces.


ECU organizaciji Evropske komisije i Fondacije za otvoreno društvo, održana je Konferencija Mreže gradonačelnika za bolji pristup EU fondovima za inkluziju Roma (MERI),  od 11/12.oktobra, u Budimpešti. Konferencija je bila posvećena prezentaciji iskustava u korištenju fondova EU za inkluziju Roma u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja, zdravstvene i socijalne zaštite. 


DCAFworkshopCentar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF), iz Ženeve i Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), organizovali su od 3. do 5. oktobra u Bečićima, regionalnu radionicu “Doprinos civilnog društva u primjeni pravne tekovine Evropske unije u zemljama Zapadnog Balkana, sa fokusom na pregovaračka poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna ljudska prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbjednost)”.


DCAFworkshopCentar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF), iz Ženeve i Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), organizovali su od 3. do 5. oktobra u Bečićima, regionalnu radionicu “Doprinos civilnog društva u primjeni pravne tekovine Evropske unije u zemljama Zapadnog Balkana, sa fokusom na pregovaračka poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna ljudska prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbjednost)”.

 


mladikadrovi2012Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), uz podršku njemačke fondacije „Konrad Adenauer“ i Američke ambasade u Podgorici, organizuje obuku za mlade kadrove u pravosuđu od 1 - 3. oktobra, u hotelu “Tara” u Bečićima.