Vladavina prava

Crna Gora je Ustavom definisana kao građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava. Afirmacija principa jednakosti pred zakonom, kao jednog od temeljnih postulata pravne države i vladavine prava, primarni je zadatak Odjeljenja za Vladavinu prava.

CEDEM je prva nevladina organizacija u Crnoj Gori koja je organizovala seminare o međunarodnim i pravnim standardima Evropske unije. Od 1999. godine do danas, preko 900 advokata, sudija, tužilaca i ostalih državnih službenika, učestvovalo je u našim programima obuke. Odjeljenje za vladavinu prava izrađuje prijedloge zakona i prijedloge izmjena i dopuna zakona; organizuje okrugle stolove i seminare za predstavnike pravosudnih organa; obavlja monitoring sudskih postupaka; priprema, objavljuje i distribuira stručne publikacije, što za krajnji cilj ima podsticanje odgovornog, profesionalnog, efikasnog i transparentnog pravosuđa u Crnoj Gori.


 

 

LO052327

"Nezavisno i nepristrasno pravosuđe predstavlja apsolutni preduslov za uspostavljanje vladavine prava i osnovnu garanciju pravičnog suđenja i jednakosti građana pred zakonom" poručeno je sa prezentacije predloga praktične politike "Nezavisno i nepristrasno pravosuđe u Crnoj Gori – izazovi i prepreke" koju je organizovao Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM.


 

aire-centre-logoCentar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) u saradnji sa AIRE Centrom iz Londona, objavio je četiri publikacije koje se tiču prava na djelotvorni pravni lijek; prava na privatnost; poslovne sposobnosti lica sa intelektualnim invaliditetom i prava na javno objavljivanje presuda.

 

 


Seminar, koji je prvi od dva predviđena projektom, prvenstveno je namijenjen mladim kadrovima iz oblasti pravosuđa. Eminentni crnogorski pravnici upoznali su svoje mlade kolege iz sudova, advokature i tužilaštva sa značajem Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i načinima njene implementacije. Seminar je realizovan pod pokroviteljstvom organizacije Balkan Trust for Democracy.


Ovaj seminar je prvenstveno namijenjen mladim ljudima koji su zaposleni u sudovima, advokaturi i tužilaštvu. Istaknuti crnogorski pravnici, sudije Vrhovnog suda J. Badnjar, M. Radovic i P.Stojanovic , predsjednik Osnovnog suda iz Podgorice,  Z. Pažin, advokat N. Martinovic kao i koordinator Centra za ljudska prava, S. Bjekovic, upoznali su svoje mlade kolege sa znacajem i nacinima implementacije medunarodnih standarda o ljudskim pravima i slobodama. Seminar je realizovan uz podršku Balkan Trust for Democracy.