Vladavina prava

Crna Gora je Ustavom definisana kao građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava. Afirmacija principa jednakosti pred zakonom, kao jednog od temeljnih postulata pravne države i vladavine prava, primarni je zadatak Odjeljenja za Vladavinu prava.

CEDEM je prva nevladina organizacija u Crnoj Gori koja je organizovala seminare o međunarodnim i pravnim standardima Evropske unije. Od 1999. godine do danas, preko 900 advokata, sudija, tužilaca i ostalih državnih službenika, učestvovalo je u našim programima obuke. Odjeljenje za vladavinu prava izrađuje prijedloge zakona i prijedloge izmjena i dopuna zakona; organizuje okrugle stolove i seminare za predstavnike pravosudnih organa; obavlja monitoring sudskih postupaka; priprema, objavljuje i distribuira stručne publikacije, što za krajnji cilj ima podsticanje odgovornog, profesionalnog, efikasnog i transparentnog pravosuđa u Crnoj Gori.


 

Seminar namijenjen pripravnicima i strucnim saradnicima koji su zaposleni u sudovima i advokaturi i Ministarstvu pravde, na temu: Sudski postupci kroz standarde Evropske konvencije , u organizaciji njemacke fondacije Konrad-Adenauer i CEDEM-a.

Seminar su otvorili: Nenad Koprivica, izvršni direktor CEDEM-a i Sanija Šljivancanin, predstavnica Fondacije Konrad Adenauer.

Predavaci na seminaru su bili: Siniša Bjekovic, Centar za ljudska prava Pravnog fakulteta u Podgorici, Branka Lakocevic, pomocnica ministra pravde Vlade Crne Gore, Jonathan S. Haub, pravni savjetnik, Ambasada SAD-a u Podgorici i sudije Vrhovnog suda Crne Gore: Radule Kojovic, Petar Stojanovic, Julka Badnjar i Vesna Begovic.


U organizaciji CEDEM-a, Ambasade SAD-a, AIRE Centra iz Londona i Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije, održan seminar na temu: „Dokaz i krivično pravosuđe - Novi crnogorski Zakonik o krivičnom postupku”.                                                                      

Predavači na seminaru su bili: Nuala Mole, direktor  AIRE Centra, London, prof. dr Drago Radulović, Pravni fakultet u Podgorici, Petar Stojanović, sudija Vrhovnog suda Crne Gore, Jonathan S. Haub, pravni savjetnik, Ambasada SAD-a u Podgorici i Branka Lakočević, pomoćnica ministra pravde Vlade Crne Gore.

Učesnici seminara su bili savjetnici i stručni saradnici iz sudova, tužioci i advokati.


U organizaciji CEDEM-a, OSCE-a, AIRE Centra iz Londona, Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije i Američke ambasade u Podgorici, održan je seminar na temu: Novi crnogorski Zakonik o krivičnom postupku i Evropska Konvencija o ljudskim pravima – zakonodavstvo i praksa – sa akcentom na fazu istrage, prezumciju nevinosti i medije.

Predavači na seminaru su bili: Vuksan Vuksanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo pravde CG; Navtej Ahluwalia, advokat, London; Petar Stojanović, sudija Vrhovnog suda Crne Gore, Radule Kojović, sudija Vrhovnog suda Crne Gore, Jonathan S. Haub, stalni pravni savjetnik, Ambasada SAD-a  u Podgorici  i Dragoljub Duško Vuković, medijski ekspert.

Učesnici su bili: sudije, advokati i predstavnici crnogorskih printanih i elektronskih glasila.


U organizaciji CEDEM-a i AIRE Centra, održan je trodnevni trening na temu “Monitoring suđenja”. Ovo je prvi trening u okviru projekta „Monitoring pravosudnog sistema u Crnoj Gori“, koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Trening je organizovan u cilju podizanja kapaciteta organizacija civilnog društva za efikasniji monitoring pravosudnog sistema.

Teme treninga su obuhvatile pregled relevantnog domaćeg zakonodavstva i međunarodnih dokumenata i standarda u ovoj oblasti, kao i vještine sprovođenja monitoringa i pisanja izvještaja o posmatranju suđenja. Predavači na treningu su bili: Nuala Mole, direktorka AIRE Centra; Zoran Pažin, Zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava; Nikola Martinović, advokat, Milorad Marković, Pravni fakultet u Podgorici; Paul Richmond, pravni ekspert AIRE Centra; Vladan Đuranović, advokat i tim lider na ovom projektu i Aleksa Ivanović, lokalni pravni ekspert.


U organizaciji CEDEM-a, a u saradnji sa AIRE Centrom iz Londona, Misijom OEBS-a u Crnoj Gori i Centrom za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije, održan je seminar na temu Pristup pravdi: djelotvoran pravni lijek - pravo na ustavnu žalbu – Međunarodni standardi i regionalna iskustva“. Seminar je realizovan u okviru projekta “Ostvarivanje ljudskih prava pred institucijama pravosudnog sistema u Crnoj Gori“, uz podršku njemačke fondacije “Konrad Adenauer”, kroz Program vladavine prava za Jugoistočnu Evropu i Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije. Teme seminara obuhvatile su obuhvatile pregled relevantnog domaćeg zakonodavstva i međunarodnih standarda u ovoj oblasti, kao i primjere uporedne ustavno-sudske prakse. Pored predstavnika organizatora, donatora i partnerskih organizacija, seminaru su prisustvovale sudije Ustavnog suda Crne Gore, Vrhovnog suda Crne Gore,osnovnih sudova u Podgorici, Bijelom Polju i Rožajama, kao i predstavnici advokatske struke i organizacija civilnog društva. Predavači na seminaru su bili: Branka Lakočević, pomoćnica ministra pravde, Desanka Lopičić, zamjenica predsjednika Ustavnog suda Crne Gore; Vladan Joksimović, pravni konsultant Savjeta Evrope, kancelarije u Beogradu, Kiril Korotev, konsultant EHRAC i profesor ustavnog prava; prof.dr Arne Mavčić, dekan Evropskog pravnog fakulteta, Zoran Pažin, Zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava.


U organizaciji CEDEM-a, održana je regionalna prezentacija Vodiča za novinare kroz krivični postupak, kojoj su prisustvovali predstavnici štampanih i elektronskih medija iz opština na sjeveru Crne Gore. Prezentacija je realizovana u okviru projekta koji ima za cilj jačanje kapaciteta medija za izvještavanje o krivičnim postupcima i jačanje saradnje između medija i pravosudnih institucija, uz podršku Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP). O sadržini i značaju Vodiča za novinare kroz krivični postupak govorili su: pomoćnica ministra pravde Crne Gore, g-đa Branka Lakočević, direktor Instituta za medije Crne Gore, g.Radojica Bulatović i novinar, g.Dragoljub Duško Vuković, članovi radne grupe za izradu Vodiča, koju je formirao CEDEM. Vodič je pripremljen uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori.