Vladavina prava

Crna Gora je Ustavom definisana kao građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava. Afirmacija principa jednakosti pred zakonom, kao jednog od temeljnih postulata pravne države i vladavine prava, primarni je zadatak Odjeljenja za Vladavinu prava.

CEDEM je prva nevladina organizacija u Crnoj Gori koja je organizovala seminare o međunarodnim i pravnim standardima Evropske unije. Od 1999. godine do danas, preko 900 advokata, sudija, tužilaca i ostalih državnih službenika, učestvovalo je u našim programima obuke. Odjeljenje za vladavinu prava izrađuje prijedloge zakona i prijedloge izmjena i dopuna zakona; organizuje okrugle stolove i seminare za predstavnike pravosudnih organa; obavlja monitoring sudskih postupaka; priprema, objavljuje i distribuira stručne publikacije, što za krajnji cilj ima podsticanje odgovornog, profesionalnog, efikasnog i transparentnog pravosuđa u Crnoj Gori.


 

U organizaciji CEDEM-a, a uz podršku Kancelarije Programa za razvoj Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, na Fakultetu političkih nauka (FPN) Univerziteta Crne Gore, održana je prezentacija Vodiča za novinare kroz krivični postupak.  Prezentaciji je prisustvovalo 20 studenata FPN-a, koji pohađaju smjer novinarstva, predstavnik CEDEM-a, kao i šefica medijskog odjeljenja Misije OEBS-a u Crnoj Gori, g-đa Ratka Bečeva. O sadržini i značaju Vodiča govorili su: Vladan Mićunović, glavni i odgovorni urednik  televizije "Vijesti" i Dragoljub Vuković, novinar, članovi CEDEM-ove radne grupe koja je bila zadužena za izradu Vodiča. Vodič je pripremljen uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori.


U organizaciji CEDEM-a i AIRE Centra, održan je drugi modul treninga “Monitoring pravosudnog sistema”. Trening je organizovan u okviru istoimenog projekta koji realizuje CEDEM, u partnerstvu sa AIRE Centrom iz Londona, a koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Trening je organizovan u cilju podizanja kapaciteta organizacija civilnog društva za efikasniji monitoring pravosudnog sistema.


U organizaciji CEDEM-a, a u partnerstvu sa AIRE Centrom iz Londona i Centrom za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Crne Gore, od 8-9. juna, u Bečićima, održan je seminar na temu „Pravo na pravično suđenje i uloga medija - Evropska konvencija o ljudskim pravima i novi Zakonik o krivičnom postupku Crne Gore“. Seminar je realizovan uz podršku Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, sa ciljem jačanja kapaciteta predstavnika medija za izvještavanje o krivičnim postupcima i upoznavanja medija sa novim institutima krivičnog zakonodavstva. Ovaj seminar predstavlja nastavak višegodišnjeg programa koji CEDEM realizuje u cilju unapređenja saradnje između medija i pravosuđa, a u okviru podrške reformi pravosuđa u Crnoj Gori.


U organizaciji CEDEM-a, a uz podršku njemačke fondacije „Konrad Adenauer“ i Ambasade Velike Britanije u Crnoj Gori, održan je seminar na temu „Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i krivični postupak“. Seminar je okupio pripravnike i stručne saradnike iz crnogorskih sudova, tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova. Seminar je organizovan sa ciljem upoznavanja učesnika sa novinama koje donosi primjena novog Zakonika o krivičnom postupku i praksom Evropskog suda za ljudska prava. Osim toga, učesnici seminara imali su priliku da u neposrednoj diskusiji sa predavačima i kolegama razmijene mišljenja o aktuelnim pitanjima sudske prakse u Crnoj Gori i pravcima reforme crnogorskog krivičnog zakonodavstva. Ovaj seminar predstavlja nastavak CEDEM-ovog višegodišnjeg programa jačanja kapaciteta mladih kadrova u pravosuđu koji ima za cilj da pomogne daljem usavršavanju budućih nosilaca najodgovornijih pravosudnih funkcija i da na taj način doprinese efikasnosti i nezavisnosti crnogorskog pravosuđa.