Vladavina prava

Crna Gora je Ustavom definisana kao građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava. Afirmacija principa jednakosti pred zakonom, kao jednog od temeljnih postulata pravne države i vladavine prava, primarni je zadatak Odjeljenja za Vladavinu prava.

CEDEM je prva nevladina organizacija u Crnoj Gori koja je organizovala seminare o međunarodnim i pravnim standardima Evropske unije. Od 1999. godine do danas, preko 900 advokata, sudija, tužilaca i ostalih državnih službenika, učestvovalo je u našim programima obuke. Odjeljenje za vladavinu prava izrađuje prijedloge zakona i prijedloge izmjena i dopuna zakona; organizuje okrugle stolove i seminare za predstavnike pravosudnih organa; obavlja monitoring sudskih postupaka; priprema, objavljuje i distribuira stručne publikacije, što za krajnji cilj ima podsticanje odgovornog, profesionalnog, efikasnog i transparentnog pravosuđa u Crnoj Gori.


 

Učesnici seminara su usvojili dolje navedene preporuke koje imaju za cilj olakšavanje implementaciji antidiskriminacionog zakonodavstva:

- Povećati budžet Institucije Zaštitnika ljudskih prava kako bi se obezbijedilo da Zaštitnik dobije adekvatna sredstva da bi mogao adekvatno primijeniti Zakon i izvršavati svoje nove funkcije predviđene ovim Zakonom i Zakonom o Zaštitniku. Finansijska nezavisnost Zaštitnika bi se trebala obezbijediti i garantovati u skladu sa međunarodnim standardima.

- Donijeti relevantne podzakonske akte propisane Zakonom u roku predviđenom za to.

-Pojačati monitoring implementacije Zakona o zabrani diskriminacije i drugih relevantnih zakona.

- Obezbijediti obuku o antidiskriminacionom zakonodavstvu i novinama koje ono donosi za: Instituciju Zaštitnika ljudskih prava, državne službenike, policiju, sudije, tužioce, civilni sektor. Pored toga, za zaposlene u Instituciji Zaštitnika ljudskih prava kao mehanizma za sprečavanje diskriminacije je potrebno obezbijediti posebnu obuku o njihovoj ulozi zasnovanoj na novom antidiskriminacionom zakonodavstvu kao i trening za trenere kako bi oni mogli dalje obučavati druge relevantne aktere.

-Povećati nivo svijesti građana o pojavi diskriminacije i osnaživanje žrtava diskriminacije da pokreću procedure za zaštitu svojih prava i pružiti odgovarajuće mjere za različite zajednice.

- Obezbijediti obuku o pitanjima diskriminacije i za privatne kompanije.

-Razviti Priručnik/komentar za implementaciju Zakona.

-Izvršiti analizu usklađenosti Zakona sa međunarodnim standardima i razmotriti moguće preporuke za direktno primjenjivanje međunarodnih ugovora u skladu sa članom 9 Ustava Crne Gore, kako bi se prevazišli postojeći nedostaci Zakona.


Istraživanje javnog mnjenja o diskriminaciji u Crnoj Gori CEDEM je realizovao od 09. do 16. aprila 2010. godine. U istraživanju je učestvovalo 799 ispitanika iz 18 opština. Rezultate istraživanje pogledajte u fajlu.


Istraživanje o korupciji u Crnoj Gori. Podržano od američkog naroda preko Američke Agencije za međunarodni razvoj, odnosno kroz njen Program Efikasnog upravljanja u Crnoj Gori.


logo cedem1CEDEM je u istraživanju koje je sproveo Program Think-tank i Civilno društvo, Univerziteta Pensilvanija iz SAD-a, rangiran među 20 vodećih think-tank organizacija iz Centralne i Istočne Evrope.

Istraživanje pod nazivom «Globalni Think-Tank index» za 2011. godinu trajalo je osam mjeseci i obuhvatilo 6545 think-tank organizacija iz 182 zemlje iz cijelog svijeta. U Istraživanju je učestvovalo više od 1500 ispitanika iz 120 zemalja. Think-tank organizacije su nominovane u 30 kategorija, a u kategoriji koja se odnosi na organizacije iz regiona Centralne i Istočne Evrope (ukupno 537 organizacija), CEDEM se našao na 20 mjestu.


euProjekat Monitoring pravosudnog sistema u Crnoj Gori se realizuje uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori u trajanju od 18. mjeseci počevši od februara 2011.

Opšti cilj ovog projekta je da podstakne odgovorno, profesionalno, efikasno i transparentno pravosuđe u Crnoj Gori koje će biti u stanju da odgovori na potrebe građana.


euProjekat Monitoring pravosudnog sistema u Crnoj Gori se realizuje uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori u trajanju od 18. mjeseci počevši od februara 2011.

Opšti cilj ovog projekta je da podstakne odgovorno, profesionalno, efikasno i transparentno pravosuđe u Crnoj Gori koje će biti u stanju da odgovori na potrebe građana.