Vladavina prava

Crna Gora je Ustavom definisana kao građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava. Afirmacija principa jednakosti pred zakonom, kao jednog od temeljnih postulata pravne države i vladavine prava, primarni je zadatak Odjeljenja za Vladavinu prava.

CEDEM je prva nevladina organizacija u Crnoj Gori koja je organizovala seminare o međunarodnim i pravnim standardima Evropske unije. Od 1999. godine do danas, preko 900 advokata, sudija, tužilaca i ostalih državnih službenika, učestvovalo je u našim programima obuke. Odjeljenje za vladavinu prava izrađuje prijedloge zakona i prijedloge izmjena i dopuna zakona; organizuje okrugle stolove i seminare za predstavnike pravosudnih organa; obavlja monitoring sudskih postupaka; priprema, objavljuje i distribuira stručne publikacije, što za krajnji cilj ima podsticanje odgovornog, profesionalnog, efikasnog i transparentnog pravosuđa u Crnoj Gori.


 

Radionica za novinare

(Detalj sa radionice za novinare koju je vodila g-đa Jevtović.)

 Nakon završetka dvomjesečnog istraživačkog rada, svih 10 novinara okupilo se na jednodnevnoj radionici i sa svojim mentorom, g-đom Jevtović, formirali konačne tekstve, analizirajući ključne rezultate na terenu, stavljajući činjenice u redoslijed koji najviše utječe na građane itd. Radionica je održana  2. marta 2019. u hotelu Aurel u Podgorici.

Osim toga, radionica je poslužila je kao osnova za stvaranje lokalne mreže između novinara, gdje će raspravljati o svim preprekama i nedostacima koji su pronađeni tokom istraživačkog rada, izazovima u pronalaženju tačnih informacija, saradnji  budućnosti istražujući ove teme zajednički, kao i dati preporuke za buduće aktivnosti na lokalnom nivou koje su prepoznate kao važne.

Na taj način oblikovani su konačni rezultati - istražiačke priče koje će biti objavljene u nacionalnim i lokalnim medijima do kraja marta. 

Radionica je održana u okviru projekta "Unapređivanje lokanih praksi medija u oblasti kriminala i korupcije", podržanog od strane Ambasade SAD u Podgorici.