Vladavina prava

Crna Gora je Ustavom definisana kao građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava. Afirmacija principa jednakosti pred zakonom, kao jednog od temeljnih postulata pravne države i vladavine prava, primarni je zadatak Odjeljenja za Vladavinu prava.

CEDEM je prva nevladina organizacija u Crnoj Gori koja je organizovala seminare o međunarodnim i pravnim standardima Evropske unije. Od 1999. godine do danas, preko 900 advokata, sudija, tužilaca i ostalih državnih službenika, učestvovalo je u našim programima obuke. Odjeljenje za vladavinu prava izrađuje prijedloge zakona i prijedloge izmjena i dopuna zakona; organizuje okrugle stolove i seminare za predstavnike pravosudnih organa; obavlja monitoring sudskih postupaka; priprema, objavljuje i distribuira stručne publikacije, što za krajnji cilj ima podsticanje odgovornog, profesionalnog, efikasnog i transparentnog pravosuđa u Crnoj Gori.


 

Centar za demokratiju i ljudska prava, održao je tri radna sastanak u okviru projekta "Unapređenje praksi lokalnih medija u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala", koji je finansijski podržala Ambasade SAD u Podgorici.

Vjerujući da saradnja predstavnika sistema pravosuđa na lokalnom nivou, sa jedne strane i medija, civilnog sektora i aktivnih građana, sa druge strane, može dovesti do sinergije njihovih potencijala koje bi rezultiralo kvalitetnim izvještavanjem o krivičnom pravosuđu i adekvatnom informisanju javnosti, sastanci su se održali u Baru, Kotoru i Beranama. 

Svrha radnih sastanaka je podsticanje dijaloga među navedenim akterima, posebno o korišćenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama u cilju poboljšanja kvaliteta i kredibiliteta medijskog izvještavanja o slučajevima krivičnog pravosuđa, istovremeno kreirajući sliku pravosudnih organa kao otvorenih i spremnih aktera za saradnju sa medijima i organizacijama civilnog društva.

Radnim sastancima su prisustvovali rukovodioci osnovnih državnih tužilaštava i  PR osnovnih sudova iz navedenih gradova, uz sve predstavnike medija koji djeluju na lokalnom i nacionalom nivou iz ovih gradova.

Sastanci su protekli u veoma konstruktivnoj razmjeni mišljenja. Predstavnici instutucija pravosuđa su predstavili postojeće prakse i instrumente komunikacije sa medijima, dok su mediji govorili o saradnji sa navedenim institucijama. Konstatovano je da je saradnja PR tužilaštva i medija na visokom nivou i da su tužioci uvijek dostupan medijima, u cilju boljeg izvještavanja medija o krivičnom pravosuđu. Sa druge strane, uspostavljen je kontakt između PR osnovnih sudova i predstavnika medija.

Ocijenjeno je da je da je potrebno raditi na povjerenju sa obije strane što bi rezultiralo poboljšanom saradnjom, ali i da je saradnja značajno poboljšana donošenjem novim zakonskih propisa 2015.godine. Imajući u vidu rok za davanje povratne informacije od strane pravosudnih institucija, koji je tri dana, predstavnici medija su predložili skraćivanje tog roka, ukoliko se radi o veoma aktuelnom događaju koji je pod lupom javnosti. Određeni broj novinara je naveo da se ubuduće izbjegava selektivnost pri davanju informacija i da svaki medij dobije identične informacije o određenom događaju, što bi rezultiralo smanjenjem špekulacija od strane novinara. Takođe, predstavnici sistema pravosuđa naglasili su važnost poznavanja terminologije, ali i nadležnosti određenih tijela, posebno imajući u vidu o događajima sa kojih novinari informišu sa lice mjesta.