Vladavina prava

Crna Gora je Ustavom definisana kao građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava. Afirmacija principa jednakosti pred zakonom, kao jednog od temeljnih postulata pravne države i vladavine prava, primarni je zadatak Odjeljenja za Vladavinu prava.

CEDEM je prva nevladina organizacija u Crnoj Gori koja je organizovala seminare o međunarodnim i pravnim standardima Evropske unije. Od 1999. godine do danas, preko 900 advokata, sudija, tužilaca i ostalih državnih službenika, učestvovalo je u našim programima obuke. Odjeljenje za vladavinu prava izrađuje prijedloge zakona i prijedloge izmjena i dopuna zakona; organizuje okrugle stolove i seminare za predstavnike pravosudnih organa; obavlja monitoring sudskih postupaka; priprema, objavljuje i distribuira stručne publikacije, što za krajnji cilj ima podsticanje odgovornog, profesionalnog, efikasnog i transparentnog pravosuđa u Crnoj Gori.


 

Centar za demokratiju i ljudska prava - CEDEM, u saradnji sa institucijom Ombudsmana, sprovodi projekat “Jačanje institucionalnih kapaciteta Ombudsmana za nadzor nad sektorom bezbjednosti“, koji je finansijski podržan od strane Ambasade Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori.

Projekat ima za cilj da doprinese jačanju vladavine prava i ljudskih prava u sektoru bezbjednosti, sa posebnim osvrtom na osnaživanje kapaciteta Ombudsmana pri vršenju nadzora nad sektorom bezbjednosti, u smislu povrede ljudskih prava i sloboda, odnosno prilikom praćenja rada institucija u oblasti bezbjednosti i odbrane.

Projekat predviđa izradu dvije analize: 1) Analizu internih regulativa i operativnih smjernica za dalji rad institucjia bezbjednosnog sektora i 2) Komparativnu studiju institucija Ombudsmana iz zemalja Evropske unije.

Analiza internih regulativa i operativnih smjernica za dalji rad institucija bezbjednosnog sektora u kontekstu zaštite ljudskih prava ima za cilj da otkrije potencijalne rupe u normativnom okviru i radu bezbjednosnog sektora, a koje mogu dovesti do potencijalnih nezakonitih postupanja. Analiza daje sveobuhvatan pregled normativnog okvira, opšteg stanja u institucijama bezbjednosnog sektora, pregled izvještaja i preporuka relevantnih međunarodnih organizacija, te set preporuka za unapređenje efikasnosti rada ovih institucija.

Analiza je dostupna u elektronskoj verziji i može se preuzeti na linku.