Istraživanja

672069292

Centar za demokratiju i ljudska prava od 1999. godine osniva svoje posebno Odjeljenje za empirijska istraživanja. Već duže od jedne decenije, empirijsko Odjeljenje CEDEM-a sprovodi i u javnosti predstavlja brojna istraživanja različitih društvenih i političkih fenomena u Crnoj Gori: indeks demokratije, vrijednosne orijentacije i etnička ditanca, istraživanja o diskriminaciji, percepcija korupcije, medijske slobode itd.

U dosadašnjem radu, posebno treba izdvojiti istraživanja Političkog javnog mnjenja Crne Gore, koja CEDEM bez prekida sprovodi od 1999. godine, stvarajući na taj način cjelovit empirijski presjek strukture Političkog javnog mnjenja Crne Gore. Pored ispitivanja standardnih kriterijuma političkog javnog mnjenja (povjerenje građana u institucije sistema, Vladu, političke/javne ličnosti, političke partije, medije), nerijetko su u fokusu naših istraživanja prisutna i pojedina aktuelna pitanja domaćeg političkog života (kao što su stavovi građana prema članstvu Crne Gore u EU i u NATO i sl.).


REzastita„Uprkos naporima koje država preduzima, socijalni položaj romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori je i dalje nezadovoljavajući,  dok je po mišljenju pripadnika ove zajednice, pomoć koju država pruža nedovoljna u odnosu na probleme sa kojima se suočavaju“ – saopšteno je na okruglom stolu koji je organizovao CEDEM povodom predstavljanja studija o socijalnoj zaštiti i zapošljavanju RE populacije.


Norvezani pressU PR Centru je danas predstavljena publikacija "Karakteristike postupanja u predmetima organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina – opšti osvrt na praksu sudova u Crnoj Gori", koja je pripremljena u okviru projekta Podrška reformi pravosuđa u Crnoj Gori: Podrška borbi protiv organizovanog kriminalafinansiranog od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.


natoPitanje članstva Crne Gore u Sjeveroatlantskoj alijansi (NATO) ponovo postaje aktuelno na crnogorskoj javnoj sceni. Iako Crna Gora još uvijek nije dobila poziv za učlanjenje, u našoj zemlji se uveliko raspravlja o tome da li odluku o pristupanju ovoj zajednici treba donijeti na referendumu ili u Parlamentu.